Triết 2 HK1

All Philosophy Courses Special Couses Final Papers And Comprehensive Exams For STB Cross 2nd Semester Biblical Languages Hy Lạp Tân Ước Thematical Seminars Các Đòi Hỏi Thực Hành Cá Nhân STB 2 HK1 STB 4 HK1 Elective Courses STB 4 HK2 Triết 2 HK2 Triết 3 HK2 Các Môn Tự Chọn hoặc Phụ Đạo Tiếng Anh và Ngoại Ngữ Phụ Moral And Spiritual Theology STB 3 HK1 STB 2 HK2 Triết 1 HK2 Triết 1 HK1 Các Môn Ngoài Triết Học STB 3 HK2 Theology Courses Các Môn Triết Học Bậc I Sacred Scriptures Triết 3 HK1 STB 1 HK1 Prerequisite Courses Church History – Practical / Pastoral Theology Triết 2 HK1 STB 1 HK2 Systematic Theology Các Môn Triết Học Bậc II Not Available Now
ID Course Name Duration Start Date
PF-102.45 Chuyên đề 2: Đọc Bản Văn Heidegger (hoặc Ricoeur) Lịch riêng
2tuần / buổi 2 tiết
PF-102.51 Triết Sử Cận Đại Tháng 09
PF-105.4 Triết Học Chính Trị 11.2021-02.2022 (3 buổi / tuần)
PF-108.2 Lão-Nho Tháng 11
PF-106.4 Triết Học Tôn Giáo Tháng 10
PP-106 Tâm Lý Nhân Cách 25.10-13.11 và 2.11 -17.12 (15 buổi)
Chung Triết 3
PF-102.44 Chuyên đề 1: Đọc Bản Văn Kant (hoặc Hegel) Lịch riêng
2tuần / buổi 2 tiết
PF-102.52 Triết Sử Hiện Đại Tháng 09 và 10
PF-103.2 Siêu Hình Học Tháng 08.2021