Triết 2 HK1

All Philosophy Courses Special Couses Final Papers And Comprehensive Exams For STB Cross 2nd Semester Biblical Languages Hy Lạp Tân Ước Thematical Seminars Các Đòi Hỏi Thực Hành Cá Nhân STB 2 HK1 STB 4 HK1 Elective Courses STB 4 HK2 Triết 2 HK2 Triết 3 HK2 Các Môn Tự Chọn hoặc Phụ Đạo Tiếng Anh và Ngoại Ngữ Phụ Moral And Spiritual Theology STB 3 HK1 STB 2 HK2 Triết 1 HK2 Triết 1 HK1 Các Môn Ngoài Triết Học STB 3 HK2 Theology Courses Các Môn Triết Học Bậc I Sacred Scriptures Triết 3 HK1 STB 1 HK1 Prerequisite Courses Church History – Practical / Pastoral Theology Triết 2 HK1 STB 1 HK2 Systematic Theology Các Môn Triết Học Bậc II Not Available Now
IDCourse NameDurationStart Date
PF-102.45Chuyên đề 2: Đọc Bản Văn Heidegger (hoặc Ricoeur)Lịch riêng
2tuần / buổi 2 tiết
PF-102.51Triết Sử Cận ĐạiTháng 09
PF-105.4Triết Học Chính Trị11.2021-02.2022 (3 buổi / tuần)
PF-108.2Lão-NhoTháng 11
PF-106.4Triết Học Tôn GiáoTháng 10
PP-106Tâm Lý Nhân Cách25.10-13.11 và 2.11 -17.12 (15 buổi)
Chung Triết 3
PF-102.44Chuyên đề 1: Đọc Bản Văn Kant (hoặc Hegel)Lịch riêng
2tuần / buổi 2 tiết
PF-102.52Triết Sử Hiện ĐạiTháng 09 và 10
PF-103.2Siêu Hình HọcTháng 08.2021