Ban Giảng Huấn

 

THẦN HỌC

Br. Nguyễn Huy Hoàng, S.J., EHL

Br. Nguyễn Huy Hoàng, S.J., EHL

Nguyễn Thanh Hùng, SJ, STL

Assistant Professor

Fr. Nguyễn Minh Triệu, SJ, STD

Assistant Professor

Fr. Trần Quốc Anh, S.J., PhD

Fr. Trần Quốc Anh, S.J., PhD

Giảng Sư

Fr. Phạm Trung Hưng, S.J., STD

Fr. Phạm Trung Hưng, S.J., STD

Giảng Sư

Fr. Trần Thanh Tân, SJ, STD

Trưởng Ban Nghiên Cứu và Chất Lượng Học Thuật

Fr. Nguyễn Mai Kha, SJ, EHD

Giám Học Khối Thần

Fr. Trần Sĩ Nghị, S.J., STL

Giảng Sư

Fr. Nguyễn Hai Tính, SJ, STD

Giám đốc Trường

Fr. Nguyễn Cao Siêu, S.J., STD

Giảng Sư

Fr. Phạm Văn Tú, S.J., STL

Giảng Sư

Fr. Cao Gia An, S.J., SSD

Fr. Cao Gia An, S.J., SSD

Giảng Sư

TRIẾT HỌC

Trần Khắc Bá, S.J., PhD Cand.

Nguyễn Đình Khánh, SJ, PhD

Phụ Tá Khối Triết

Fr. Vũ Uyên Thi, S.J., PhL

Fr. Vũ Minh Trí, S.J., MA

Fr. Trần Hoàn Chỉnh, SJ, MA

Phụ Tá Khối Triết

Fr. Bùi Quang Minh, S.J., PhD Cand.

Giám Học Khối Triết

[/vc_row]