Triết 1

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-101 Dẫn Nhập Triết Học
Introduction to Philosophy
32 4 Bùi Quang Minh Chiều thứ Tư
PP-109 Nhạc Học
Short Introduction to Musicology
32 4 Đỗ Hoàng Nguyên Chiều thứ Năm
PP-101 Phương Pháp Học Tập Và Làm Bài Luận Khoa Học
Methods in Studies and Researches
48 6 Trương Thanh Tâm Sáng thứ Hai
PP-105.21 Tiếng Anh: Các Kỹ Năng Cơ Bản 1
English: Basic Skills 1
64 8 Nguyễn Xuân Quang Sáng thứ Sáu
PP-105.39 Tiếng Anh: Viết Luận Văn 1
English: Academic Writing 1
64 8 Nguyễn Anh Vũ Sáng thứ Năm
PP-103.2 Văn Hóa Và Tín Ngưỡng Việt Nam
Culture and Religious Landscape in Vietnam
48 6 Nguyễn Hạnh Sáng thứ Ba
PP-104.4 Workshop 1: Hùng Biện Và Kỹ Thuật Nói Trước Công Chúng
Workshop 1: Rhetoric and Public Speaking
16 2 Bùi Quang Minh Lịch học riêng

Học kỳ 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PP-105.22 Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 2
English: Basic Skills 2
48 6 Nguyễn Thị Tường Vy Sáng thứ Sáu
PP-104.3 Viết văn tiếng Việt
Essay Writing in Vietnamese
32 4 Trần Tiến Thành Chiều thứ Tư
PP-105.5 Đọc bản văn triết học
Philosophical Readings 2
32 4 Vũ Uyên Thi, SJ Sáng thứ Hai – Sáu: 29/2-11/3/2024
PP-102 Luận lý học
Logic
32 4 Nguyễn Anh Thường Sáng thứ Ba: 2/1-12/3/2024
PF-102.2 Triết sử cổ đại
History of Ancient Philosophy
32 4 Trương Trọng Hiếu Sáng thứ Năm: 21/3-16/5

Triết 2

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-102.44 Chuyên đề 1: Đọc Bản Văn Kant (hoặc Hegel)
Seminar 1: On Kant’s Texts (or Hegel’s)
32 4 Bùi Quang Minh Lịch riêng
2tuần / buổi 2 tiết
PF-108.2 Lão-Nho
Introduction to Chinese Philosophy
48 6 Vũ Minh Trí Tháng 11
PF-103.2 Siêu Hình Học
Metaphysics
32 4 Vũ Uyên Thi Tháng 08.2021
PP-106 Tâm Lý Nhân Cách
Theories of Personality in Psychology
40 5 Trương Thanh Tùng

25.10-13.11 và 2.11 -17.11 (15 buổi)

Triết 2 và 3 học chung

PF-105.4 Triết Học Chính Trị
Political Philosophy
32 4 Luis David 11.2021-02.2022 (3 buổi / tuần)
PF-106.4 Triết Học Tôn Giáo
Philosphy of Religion
32 4 Vũ Uyên Thi Tháng 10
PF-102.51 Triết Sử Cận Đại
History of Modern Philosophy
32 4 Trần Khắc Bá Tháng 09
PF-102.52 Triết Sử Hiện Đại
History of Contemporary Philosophy
32 4 Trần Khắc Bá Tháng 09 và 10

Học kỳ 2

 

 

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PO-105 Triết học về khoa học
Philosophy of Science
32 4 Trần Thanh Tân, SJ Sáng thứ 3: 26/3-7/5/2024
PF-103.3 Hữu Thể Học
Ontology
32 4 Đậu Văn Hồng Sáng thứ Hai – Sáu: 2/1-16/1/2024
PP-107 Phân Tích Xã Hội và Xã Hội Học
Social Analysis and Sociology
48 6 Francis Munsu Park, SJ Sáng thứ Hai-Sáu: 10-25/1/2024 (Triết 2 & 3 học chung)
PF-107 Triết Học Con Người
Philosophy of Human Being
48 6 Phạm Trung Hưng, SJ & Nguyễn Ngọc Hải, CSsR 8-22/4/2024 & 13-24/5/2024
PP-106 Tâm lý nhân cách
Theories of Personality in Psychology
48 6 Trương Thanh Tùng, SJ Sáng thứ Hai-Sáu: 11-22/3
Triết 2 và 3 học chung
PF-106.4 Triết học tôn giáo
Philosophy of Religion
32 4 Vũ Uyên Thi, SJ Sáng thứ Hai-Sáu: 19-28/2/2024
PF-102.52 Triết sử hiện đại
History of Contemporary Philosophy
32 4 Trần Khắc Bá, SJ Chiều: 6-30/5/2024
PF-105.4 Triết học chính trị
Political Philosophy
32 4 TBA Sáng thứ Năm: 7/3-9/5/2024

Triết 3

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-108.1 Triết học Ấn Độ
Hinduism and Indian Philosophy
16 2 Charles Borges 10.2021
PF-108.2 Phật Học
Buddhism
32 4 Lý Minh Tuấn 10.2021
PF-102.52 Triết Sử Hiện Đại
History of Contemporary Philosophy
32 4 Trần Khắc Bá Tháng 10
PF-102.46 Chuyên đề 3: Hiện Tượng Học hoặc Thông Diễn Học
Seminar 3: On Phenomenology or Hermeneutics
32 4 Trần Khắc Bá Lịch riêng
PF-100.2 Luận Văn Ra Trường (Có Bảo Vệ)
Thesis Paper (with defense)
80 10 Not Specified 08.2021-03.2022
PF-102.48 Seminar GIúp Viết Bài Ra Trường (Proposal)
Seminar on Thesis Paper (with proposals)
16 2 Bùi Quang Minh 08-12.2021
PP-106 Tâm Lý Nhân Cách
Theories of Personality in Psychology
40 5 Trương Thanh Tùng 25.10-13.11 và 2.11 -17.11 (15 buổi)
Triết 2 và 3 học chung
PF-104 Tri Thức Luận
Epistemology
48 6 Terry Walsh Tháng 08.2021
PF-110 Triết Học Về Tự Nhiên
Cosmology
48 6 Mark Joseph Calano Lịch riêng

Học kỳ 2

 

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-102.47 Chuyên đề 4: Dẫn Nhập Vào Tư Tưởng Việt Nam
Seminar 4: Overview on Vietnamese Thinkers
32 4 Nguyễn Đình Khánh, SJ Sáng thứ 2-4-6: từ 6-22/5/2024
PP-106 Tâm lý nhân cách
Theories of Personality in Psychology
48 6 Trương Thanh Tùng, SJ Sáng thứ Hai-Sáu: 11-22/3
Triết 2 và 3 học chung
PP-107 Phân tích xã hội và Xã hội học
Social Analysis and Sociology
32 4 Francis Munsu Park, SJ Sáng thứ Hai-Sáu: 10-25/1/2024 (Triết 2 & 3 học chung)
PF-100.1 Hồ Sơ Luận Đề (Với Kỳ Thi)
Synthesis Papers (with Compre Exams)
64 8 Not Specified
PF-102.49 Seminar Giúp Ôn Tập Chương Trình
Seminar on Preparation of Comprehensive Exams
16 2 Bùi Quang Minh 01-05.2022

Các Môn Tự Chọn Chung Cho Toàn Khối Triết

 

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
TP-108.21 Linh Đạo Kitô Giáo
Introduction to Christian Spirituality
32 4 Phạm Trung Hưng Chiều: 5-29/4/2024
PP-110 Sư Phạm Giáo Lý
Catechetical Pedagogy
32 4 Mai Diễm Hương Chiều thứ Ba: 20/2-7/5/2024
PP-105.37 Dịch thuật Anh Việt
Theory and Practice in English-Vietnamese Translation
32 4 Nguyễn Thị Như Ngọc Từ chiều thứ sáu: 23/2-10/5/2024 (online)