CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC

  1. Mục đích chung

Chương trình thần học tại Học Viện hướng đến việc cung cấp nền tảng thần học cho học viên, những người đang chuẩn bị mình để dấn thân vào sứ mạng của Dòng Tên tại Việt Nam và vùng Châu Á Thái Bình Dương. Nền tảng này bao gồm:

  1. Hiểu biết căn bản về di sản Giáo Hội Công Giáo
  2. Ý thức và nhạy cảm với bối cảnh văn hoá, xã hội, tôn giáo địa phương
  3. Đào sâu linh đạo, đặc biệt là đặc sủng I-nhã
  4. Trang bị các kỹ năng cần thiết cho sứ vụ

Cụ thể, chương trình này nhắm đến hai mục tiêu:

  1. Trang bị cho học viên và tu huynh Dòng Tên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực thi sứ mạng trong tương lai, thể theo những chỉ dẫn của Dòng và của Giáo Hội.
  2. Liên kết với một trường thần học Dòng Tên hay với Trung Tâm Thần Học Quốc Tế Vùng Châu Á Thái Bình Dương để học viên nhận được bằng cấp đạt tiêu chuẩn Giáo Hội.
  1. Khung chương trình căn bản

Bên cạnh các tiêu chuẩn của Giáo Hội, chương trình thần học tại Học Viện vận dụng những chỉ dẫn từ tổng hội Dòng Tên 34 và 35 để xây dựng khung chương trình căn bản. Vì vậy, sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ chương trình sẽ bao gồm các yếu tố: phục vụ đức tin và thăng tiến công bình, sứ mạng hòa giải, đối thoại văn hoá và liên tôn, trung tín cách sáng tạo và cộng tác.

  1. Mô tả chương trình tổng quan

Chương trình thần học ưu tiên hướng đến các học viên Dòng Tên đã hoàn thành chương trình triết học. Ngoài ra, chương trình này cũng mở ra với giáo dân, chủng sinh và các tu sĩ nam nữ khác. Để theo chương trình, học viên phải học qua các khoá dẫn nhập về Thánh Kinh và Giáo Lý (24 tín chỉ ECTS), ngôn ngữ Latin (12 tín chỉ ECTS). Trong trường hợp chưa hoàn tất, học viên phải bổ túc chúng trong thời gian theo học tại Học Viện.

Ngôn ngữ giảng dạy ở Học Viện là tiếng Việt và tiếng Anh. Vì vậy, học viên phải có vốn tiếng Anh đủ để học tập và nghiên cứu.

Theo chỉ dẫn chung của Giáo Hội và Dòng Tên, tổng thời lượng chương trình kéo dài trọn bốn năm. Tổng số tín chỉ ECTS phải tích luỹ là 240[1] (đã bao gồm các khoá học liên quan thừa tác vụ thánh và các khoá đặc trưng theo chương trình giáo dục Dòng Tên). Ngoài ra, một số khoá học chọn lọc hay seminar có thể được thêm vào vì lợi ích và nhu cầu của học viên.

Nội dung và phương pháp sư phạm sẽ bám sát với chương trình tổng quan mà trường Thần Học Loyola – Philippines (LST) và Trung Tâm Quốc Tế Thần Học tại LST soạn thảo năm 2004.

[1] Kể từ tháng 8/2021, Học Viện bắt đầu áp dụng hệ tín chỉ ECTS vào chương trình đào tạo. Xem chi tiết tại Tab “Học vụ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *