Triết 1

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PP-105.39 Tiếng Anh: Viết luận văn 1
English: Academic Writing 1
60 8 Nguyễn Anh Vũ Sáng thứ Năm
PP-105.21 Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 1

English: Basic Skill 1

60 8 Nguyễn Võ Kiều Trang Sáng thứ Sáu
PP-101 Phương pháp học
Methods in Studies and Researches
48 6 Nguyễn Huy Hoàng Sáng thứ Hai, học từ tháng 10.2022
PP-103.2 Văn hóa và tín ngưỡng Việt Nam
Culture and Religious Landscape in Vietnam
48 6 Nguyễn Hạnh Sáng thứ Ba
PP-109 Nhạc học

Short Introduction to Musicology

32 4 Đỗ Hoàng Nguyên Chiều thứ Năm
PF-101 Dẫn  nhập triết học

Introduction to Philosophy

32 4 Bùi Quang Minh Chiều thứ Năm
PP-104.4 Workshop 1: Hùng biện và nói trước công chúng
Workshop 1: Rhetoric and Public Speaking
16 2 Bùi Quang Minh

Lê Thị Hoài Tâm

Lịch học riêng

 

Học kỳ 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PP-105.40 Tiếng Anh: Viết Luận Văn 2
English: Academic Writing 2
60 8 Nguyễn Anh Vũ Sáng thứ Năm
PP-105.22 Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 2
English: Basic Skills 2
60 8 Nguyễn Võ Kiều Trang Sáng thứ Sáu
PP-104.3 Tiếng Việt thực hành

Practices on modern Vietnamese

48 6 Trần Tiến Thành Chiều thứ Tư
PP-105.5 Đọc bản văn triết học

Philosophical Reading

48 6 Vũ Uyên Thi Online
PP-102 Luận lý học

Formal Logic

48 6 Nguyễn Anh Thường Sáng thứ Ba
PF-102.2 Triết sử cổ đại
History of Ancient Philosophy
32 4 Mark Joseph Calano Lịch riêng/ khoảng tháng 4, giáo sư thỉnh giảng đến Việt Nam