Triết 1

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-101 Dẫn Nhập Triết Học
Introduction to Philosophy
32 4 Bùi Quang Minh Chiều thứ Tư
PP-109 Nhạc Học
Short Introduction to Musicology
32 4 Đỗ Hoàng Nguyên Chiều thứ Năm
PP-101 Phương Pháp Học Tập Và Làm Bài Luận Khoa Học
Methods in Studies and Researches
48 6 Trương Thanh Tâm Sáng thứ Hai
PP-105.21 Tiếng Anh: Các Kỹ Năng Cơ Bản 1
English: Basic Skills 1
64 6 Nguyễn Xuân Quang Sáng thứ Sáu
PP-105.39 Tiếng Anh: Viết Luận Văn 1
English: Academic Writing 1
64 8 Nguyễn Anh Vũ Sáng thứ Năm
PP-103.2 Văn Hóa Và Tín Ngưỡng Việt Nam
Culture and Religious Landscape in Vietnam
48 6 Nguyễn Hạnh Sáng thứ Ba
PP-104.4 Workshop 1: Hùng Biện Và Kỹ Thuật Nói Trước Công Chúng
Workshop 1: Rhetoric and Public Speaking
16 2 Bùi Quang Minh Lịch học riêng

Học kỳ 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PP-105.5 Đọc Bản Văn Triết Học
Philosophical Readings
48 6 Nguyễn Xuân Quang Sáng thứ Hai
PP-102 Luận Lý Học
Formal Logic
48 6 Nguyễn Anh Thường Sáng thứ Ba (?)
PP 105.22 Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 2
English: Basic Skills 2
16 6 Nguyễn Xuân Quang Sáng thứ Sáu
PP-105.40 Tiếng Anh: Viết Luận Văn 2
English: Academic Writing 2
16 8 Nguyễn Anh Vũ Sáng thứ Năm
PP-104.3 Tiếng Việt Thực Hành
Practices on modern Vietnamese
48 6 Trần Tiến Thành Chiều thứ Tư
PF-102.2 Triết Sử Cổ Đại
History of Ancient Philosophy
32 4 Mark Joseph Calano Lịch riêng