Second Year

First Semester
August – December

 

Course ID

Descriptive Title

ECTS

Credits

Instructor

Notes

TM 103.1

Human Sexuality

4

Sophia Park

TBN 103

John

6

Nguyễn Cao Siêu

TBO 103

Psalms & Wisdom Literature

6

Nguyễn Thể Hiện

TF 102

Revelation and Faith

6

Nguyễn Hai Tính

TD 106.3

Theology Human Person II: Sin and Grace

4

Nguyễn Tiến Dưng

TH 103

General Church History II

4

Nguyễn Huy Hoàng

TJ 102

Introduction to Canon Law

4

Nguyễn Đức Trí

Second Semester

January – May

Course ID

Descriptive Title

ECTS

Credits

Instructor

Notes

TD 105.2

Sacraments: General and of Initiation

4

Đỗ Xuân Vinh

TH 103.2

Church History in Vietnam

6

Nguyễn Thanh Tùng

TM 103

Bio-Medical Morality

4

Trần Như Ý Lan

TD 106.4

Theology Human Person III: Eschatology

4

Nguyễn Hai Tính

TJ 103

Canon Law of the Sacraments

4

Nguyễn Đức Trí

TD 104.6

Mariology

4

Nguyễn Hữu Khanh