First Year

First Semester
August – December 2023

Course ID

Descriptive Title

ECTS

Credits

Instructor

Notes

TBO 102

Pentateuch

6

Ngô Ngọc Khanh

TBN 102

Synoptics

6

Phạm Quý Trọng

TH 102

General Church History I

4

Nguyễn Thanh Tùng

TF 102

Revelation and Faith

4 Nguyễn Hai Tính

TBL 104.2

Latin 1

4

Nguyễn Mai Kha

Second semester

January-May 2024

Course ID

Descriptive Title

ECTS

Credits

Instructor

Notes

TD 107

Liturgy/Christian Worship

6

Đỗ Đình Tư

TM 102

Fundamental Moral Theology

6

Nguyễn Thanh Hùng

TD 106.4

Theology Human Person III: Eschatology

4

Nguyễn Hai Tính

TH 104

Patristic Studies

4

Nguyễn Mai Kha

TD 104.6

Mariology

4

Nguyễn Hữu Khanh

Optional Courses

 

Course ID

Descriptive Title

ECTS

Credits

Instructor

Notes

TBL 103.3

Biblical Greek 2

4

Nguyễn Thái Hiệp

TBL 104.3

Latin 2

4

Nguyễn Mai Kha

(bắt buộc đối với các học viên chưa học môn này).