Blog

Câu hỏi 96. “Các chức nhỏ” là gì?

Câu hỏi 96. “Các chức nhỏ” là gì?

“Các chức nhỏ” là một thuật ngữ được sử dụng trong Giáo Hội trước Công Đồng Vatican II. Các chức nhỏ là những vai trò khác nhau trong Giáo Hội, như chức cắt tóc (tonsure), chức giữ cửa (porter), chức đọc sách (lector), chức trừ quỷ (exorcist), và chức giúp […]

Read More

Lời Tuyên Xưng Cao Đẹp (Chúa Nhật XXVI TN, 1 Tm 6:11-16)

Lời Tuyên Xưng Cao Đẹp (Chúa Nhật XXVI TN, 1 Tm 6:11-16)

Bản văn này thuộc về mục mà trong đó thánh Phao-lô đã giao cho Ti-mô-thê trách nhiệm cuối cùng (6:2b-21). Nó bắt đầu với một cảnh báo về sự nguy hiểm của giáo lý sai lạc và lòng yêu thích sự giàu có (6:2b-10) và kết thúc với một lời […]

Read More

Câu hỏi 95. Các Linh Mục Có Khác Với Các Mục Sư Không?

Câu hỏi 95. Các Linh Mục Có Khác Với Các Mục Sư Không?

Các mục sư Tin Lành không được thụ phong nhờ bí tích Truyền Chức Thánh – một dấu hiệu bên ngoài được Chúa Giêsu Kitô thiết lập để thông ban ân sủng. Thay vào đó, họ được Hội Thánh của họ ủy thác để giảng dạy và chăn dắt đoàn […]

Read More