icon-001

Cơ Sở Đào Tạo

Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên (Saint Joseph Jesuit Scholasticate – SJJS) là một cơ sở đào tạo của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, cung cấp chương trình đào tạo thần học và triết học cho các học viên tu sĩ của Dòng. Ngoài ra, Học Viện cũng tuyển sinh và đào tạo những học viên khác nếu hội đủ điều kiện theo học tại Học Viện, đặc biệt cho các tu sĩ thuộc các dòng tu khác muốn hoàn tất việc đào luyện tri thức, hoặc cho những ai mong muốn trở thành những linh mục trong Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam.

icon-002

Huấn Luyện Tri Thức

Chương trình huấn luyện tri thức của Học Viện được đảm nhiệm bởi Khối Thần học và Khối Triết Học.

Tông huấn Sapientia Christiana và các Quy Chế riêng của Học Viện Thánh Giuse do Cha Bề Trên Cả Dòng Tên cũng như Bộ Giáo Dục Công Giáo chuẩn nhận sẽ định hướng các hoạt động tại Học Viện.

 

 Mục Tiêu Và Đích Nhắm

Mục tiêu chính của chương trình học tại Học Viện nhằm cung cấp cho các học viên tu sĩ của Dòng và các học viên khác nền tri thức sâu sắc về mạc khải Kitô giáo và các vấn đề liên quan đến mạc khải đó, giúp các học viên có thể trình bày một cách có hệ thống những chân lý mạc khải, đồng thời nhắm đến việc rao giảng một cách đầy ý nghĩa và hiệu quả những chân lý đó trong bối cảnh của nền văn hóa Việt Nam đương đại.

Ngoài ra, chương trình còn tạo điều kiện cho các học viên tiếp cận với kiến thức hiện hành và các vấn đề đang được đặt ra bởi con người hôm nay, đặc biệt những người đang sống trong đất nước này và cùng chia sẻ một nền văn hóa. Với mục tiêu đó, mỗi học viên được khuyến khích khai phá cho riêng mình những phương thế để có thể tuyên xưng và diễn tả đức tin Kitô giáo.

Cụ thể hơn, Học Viện nhắm đến việc giáo dục thần học và triết học cho các học viên vì sứ mạng mục vụ địa phương và sứ mạng của Giáo Hội phổ quát, trong bối cảnh Việt Nam và rộng hơn là trong bối cảnh Á Châu. Việc giáo dục này nhắm tới:

  • Hiểu biết căn bản về các di sản đức tin Công Giáo, về triết học cũng như các lĩnh vực khác vốn quan trọng đối với Giáo Hội, xã hội và nền văn hóa Việt Nam.
  • Làm quen với các phương thức suy tư của thời đại, đồng thời ý thức và nhạy bén với bối cảnh tôn giáo, văn hóa của một nước Á Châu như Việt Nam.
  • Đào sâu linh đạo, đặc biệt là đặc sủng thánh Inhaxiô
  • Trang bị một số kỹ năng mục vụ cụ thể và cần thiết cho thừa tác vụ.

Là một chương trình đào tạo chính yếu dành cho các tu sĩ Dòng Tên, ngoài những đòi hỏi của Giáo Hội, chương trình học còn tiếp thu các bận tâm được nêu rõ trong các Tổng Hội gần đây của Dòng, như Tổng Hội 34, 35 và Tổng Hội 36. Những điều này góp phần làm nên khung đào tạo nền tảng. Do đó, việc phục vụ đức tin và thăng tiến công bình, sứ mạng hòa giải, đối thoại với các truyền thống tôn giáo và các nền văn hóa khác, trung tín sáng tạo, và cộng tác được xem như là những khía cạnh quan trọng hướng đến toàn bộ chương trình thần học và triết học.

marker-1
marker-2
marker-3

Định Hướng Giảng Dạy Và Học Tập Trong Thập Niên 2020-2030

Cùng với Dòng Tên quốc tế và Tỉnh Dòng Việt Nam, Học Viện Thánh Giuse hưởng ứng sứ mạng đặc biệt mà Đức Giáo Hoàng, vị Đại Diện Chúa Kitô trao cho Dòng, để phục vụ Giáo Hội trong thế giới hôm này. Sứ mạng này được thể hiện qua 4 ưu tiên tông đồ mà tất cả các thành viên, các cơ sở của Dòng cũng như tất cả các cộng tác viên và những người sống tinh thần của Thánh Inhaxiô cùng chia sẻ và hướng đến:

  • Dẫn đường đến với Thiên Chúa ngang qua Linh Thao và phân định;
  • Liên đới với những người nghèo, những người bị ruồng bỏ trong thế giới, những người mà nhân phẩm bị xúc phạm, trong sứ mạng hoà giải và công bình;
  • Đồng hành với người trẻ trong việc tạo dựng một tương lai tràn đầy hy vọng;
  • Cộng tác trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Những ưu tiên tông đồ này sẽ được cụ thể hoá trong định hướng và các hoạt động nghiêu cứu, gỉảng dạy, học tập và xuất bản của Học Viện trong những năm sắp tới, như một phần trong tổng thể kế hoạch tông đồ của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam trong thập niên 2020-2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *