Triết 3

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-108.1 Triết học Ấn Độ
Hinduism and Indian Philosophy
16 2 Charles Borges 10.2021
PF-108.2 Phật Học
Buddhism
32 4 Lý Minh Tuấn 10.2021
PF-102.52 Triết Sử Hiện Đại
History of Contemporary Philosophy
32 4 Trần Khắc Bá Tháng 10
PF-102.46 Chuyên đề 3: Hiện Tượng Học hoặc Thông Diễn Học
Seminar 3: On Phenomenology or Hermeneutics
32 4 Trần Khắc Bá Lịch riêng
PF-100.2 Luận Văn Ra Trường (Có Bảo Vệ)
Thesis Paper (with defense)
80 10 Not Specified 08.2021-03.2022
PF-102.48 Seminar GIúp Viết Bài Ra Trường (Proposal)
Seminar on Thesis Paper (with proposals)
16 2 Bùi Quang Minh 08-12.2021
PP-106 Tâm Lý Nhân Cách
Theories of Personality in Psychology
40 5 Trương Thanh Tùng 25.10-13.11 và 2.11 -17.11 (15 buổi)
Triết 2 và 3 học chung
PF-104 Tri Thức Luận
Epistemology
48 6 Terry Walsh Tháng 08.2021
PF-110 Triết Học Về Tự Nhiên
Cosmology
48 6 Mark Joseph Calano Lịch riêng

Học kỳ 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-102.47 Chuyên đề 4: Dẫn Nhập Vào Tư Tưởng Việt Nam
Seminar 4: Overview on Vietnamese Thinkers
32 4 Vũ Minh Trí 04-05.2022
PF-105.2 Đạo Đức Học
Philosophical Ethics
48 6 Nguyễn Minh Triệu 01-05.2022
Triết 2 và 3 học chung
PF-111 Triết Học Ngôn Ngữ
Philosophy of Language
32 4 Remmon Barbaza Lịch riêng
PF-100.1 Hồ Sơ Luận Đề (Với Kỳ Thi)
Synthesis Papers (with Compre Exams)
64 8 Not Specified
PF-102.49 Seminar Giúp Ôn Tập Chương Trình
Seminar on Preparation of Comprehensive Exams
16 2 Bùi Quang Minh 01-05.2022
PO-106 Tương Quan Triết – Thần
Philosophy for Theology
48 6 Trần Thanh Tân
Bùi Quang Minh
04-05.2022