Triết 3

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-104 Tri thức luận
Epistemology
48 6 Terry Walsh Tháng 08.2022, học chung triết 2
PF-111 Triết học ngôn ngữ
Philosophy of Language
32 4 Remmon Barbaza Online/ lịch riêng
PF-110 Triết học về tự nhiên
Cosmology
48 6 Mark Joseph Calano Online/ lịch riêng, khoảng 11-12.2022
PF-108.4 Triết Ấn
Hinduism and Indian Philosophy
16 2 Charles Borges 08.2022
PF-109 Phật học

Buddhism

32 4 Lý Minh Tuấn 10.2022
PF-102.46 Chuyên đề 3: Hiện tượng học hoặc Thông Diễn học
Seminar 3: On Phenomenology or Hermeneutics
32 4 Trần Khắc Bá

Đậu Văn Hồng

Online/ lịch riêng
PF-102.48 Seminar GIúp Viết Bài Ra Trường (Proposal)
Seminar on Thesis Paper (with proposals)
16 2 Bùi Quang Minh 08-12.2022
PF-100.2 Luận văn ra trường (có bảo vệ)

Thesis Paper (with defense)

80 10 08.2022 – 03.2023

Học kỳ 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PO-106 Tương quan Triết – Thần
Philosophy for Theology
48 6 Bùi Quang Minh

Trần Thanh Tân

Hai khóa: 11.2022 và 04.2023
PF-102.47 Chuyên đề 4: Dẫn nhập vào tư tưởng Việt Nam
Seminar 4: Overview on Vietnamese Thinkers
32 4 Vũ Minh Trí 04-05.2022
PF-102.49 Seminar giúp ôn tập chương trình

Seminar on Preparation of Comprehensive Exams

16 2 Bùi Quang Minh 01-05.2023
PF-100.1 Hồ sơ luận đề (với kỳ thi)
Synthesis Papers (with Compre Exams)
64 8 Hướng dẫn:

Bùi Quang Minh

04-05.2023