Triết 3

Học kỳ 1

 

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-104 Tri thức luận
Epistemology
48 6 Terry Walsh
PF-111 Triết học ngôn ngữ
Philosophy of Language
32 4 Remmon Barbaza
PF-110 Triết học về tự nhiên
Cosmology
48 6 Mark Joseph Calano
PF-109 Ấn – Phật
Buddhism-Indian Philosophy
48 6 Charles Borges
Lý Minh Tuấn
Chiều: Fr Charles: 14-18/8
Thầy Tuấn: 16/10-31/10
PF-102.46 Chuyên đề 3: Hiện tượng học hoặc Thông Diễn học
Seminar 3: On Phenomenology or Hermeneutics
32 4 Đậu Văn Hồng 16-30/11/2023
PF-102.48 Seminar GIúp Viết Bài Ra Trường (Proposal)
Seminar on Thesis Paper (with proposals)
16 2 Bùi Quang Minh 08-12.2023
PF-100.2 Luận văn ra trường (có bảo vệ)
Thesis Paper (with defense)
80 10 Giáo sư hướng dẫn & Giám học 08.2023-03.2024
PO-106 Tương quan Triết – Thần
Philosophy for Theology
32 4 Nguyễn Hữu Khanh Thứ Tư 11/10-13/12

Học kỳ 2

 

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PP-106

Tâm lý nhân cách

Theories of Personality in Psychology

48 6 Trương Thanh Tùng, SJ Sáng thứ Hai-Sáu: 11-22/3 (Triết 2 và 3 học chung)
PF-102.47 Chuyên đề 4: Dẫn nhập vào tư tưởng Việt Nam
Seminar 4: Overview on Vietnamese Thinkers
32 4 Nguyễn Đình Khánh, SJ Sáng thứ 2-4-6: từ 6-22/5/2024
PF-102.49 Seminar giúp ôn tập chương trình
Seminar on Preparation of Comprehensive Exams
16 2 Bùi Quang Minh 01-05.2023
PF-100.1 Hồ sơ luận đề (với kỳ thi)
Synthesis Papers (with Compre Exams)
64 8 Hướng dẫn:
Bùi Quang Minh
04-05.2023
PP-107 Phân tích xã hội và Xã hội học
Social Analysis and Sociology
48 6 Francis Munsu Park, SJ Sáng thứ Hai-Sáu: 10-25/1/2024 (Triết 2 & 3 học chung)