Ban Giáo Sư Khối Triết Học năm học 2021-2022

 1. Linh mục, Giuse, Phạm Văn Ái, Dòng Tên, Tiến sĩ (STD), Đạo đức học, tạm nghỉ
 2. Tu sĩ, Antôn, Trần Khắc Bá, Dòng Tên, Thạc sĩ- Nghiên cứu sinh Tiến sĩ triết (PhD cand.), Hiện tượng học, Thông diễn học, Mỹ học, Habermas và Gadamer
 3. Ông, Remmon Barbaza, giáo dân, PhD, Triết học ngôn ngữ
 4. Ông, Mark Joseph Calano, giáo dân, PhD, Vũ trụ luận, Triết sử cổ đại
 5. Linh mục, Giuse, Vũ Kim Chính, Dòng Tên, Tiến sĩ (PhD, STD), Triết sử cận và hiện đại, Phương pháp luận triết học, Thông diễm học (hermeneutics), Triết học tôn giáo, các tôn giáo Á Châu, Tri thức luận, Triết học thần học, tạm nghỉ.
 6. Linh mục, Phêrô, Trần Hoàn Chỉnh, MA, Tiếng Anh
 7. Ông, – , Đỗ Mạnh Cương, giáo dân, Thạc sĩ (MA), Tiếng Anh: Syntax & Semantics
 8. Linh mục, Giuse, Vũ Duy Cường, STL, Linh đạo SJ
 9. Linh mục, Luis David, Dòng Tên, PhD, Triết học chính trị
 10. Nữ tu, Maria, Nguyễn Thục Đoan, OA, Tiếng Pháp
 11. Linh mục, Brian Dunkle, Dòng Tên, PhD, SDD, Tri thức luận, Triết học về Thiên Chúa, tạm nghỉ
 12. Ông, Micae, Nguyễn Hạnh, giáo dân, giảng viên, Lịch sử văn hoá và tín ngưỡng Việt Nam,
 13. Linh mục, Phaolô, Đậu Văn Hồng, Giáo phận Kontum, Tiến sĩ (PhD), Triết sử Trung Cổ, Siêu hình học, Hữu thể học, Khải nghĩa luận (hermeneutics),
 14. Linh mục, – , Phạm Trung Hưng, Dòng Tên, Tiến sĩ (STD), Triết học con người, Dẫn nhập linh đạo Kitô giáo
 15. Nữ tu, Têrêsa, Mai Diễm Hương, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Sư phạm giáo lý
 16. Linh mục, Phêrô, Nguyễn Đình Khánh, Dòng Tên, Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Triết (PhD cand.), Triết học Trung Hoa, tạm nghỉ.
 17. Ông, – , Nguyễn Anh Vũ, giáo dân, Thạc sĩ (MTESOL), Tiếng Anh
 18. Linh mục, Giuse, Bùi Quang Minh, Dòng Tên, Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh Tiến sĩ (PhD cand.), Dẫn nhập triết học, Triết sử cổ đại, Triết sử cận và hiện đại, Lịch sử văn hoá Tây Phương, Triết học hậu hiện đại, Tiếng Pháp, Tiếng Đức
 19. Bà, Têrêsa, Phạm Đỗ Nam, MA, Tiếng Anh
 20. Linh mục, Giuse, Phạm Tuấn Nghĩa, Dòng Tên, Tiến sĩ (SSL, Dr.theol.), tiếng Latinh, tiếng Đức
 21. Ông, Antôn, Đỗ Hoàng Nguyên, giáo dân, Cử nhân nhạc viện, Nhạc học
 22. Ông, -, Nguyễn Xuân Quang, giáo dân, Thạc sĩ (MA), Tiếng Anh: Basic English Skills, Philosophical Readings
 23. Bà, -, Lê Thị Hoài Tâm, giáo dân, giảng viên luyện tiếng nói
 24. Linh mục, Micae, Trương Thanh Tâm, Dòng Tên, Thạc sĩ (MS), Xã hội học, Phân tích xã hội, Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học
 25. Linh mục, Phêrô, Trần Thanh Tân, Dòng Tên, STD, Triết học khoa học
 26. Ông, – , Trần Tiến Thành, giáo dân, Thạc sĩ (MA), Viết luận văn bằng tiếng Việt
 27. Linh mục, Giuse, Vũ Uyên Thi, Dòng Tên, Thạc sĩ (PhL), Triết học tôn giáo, Luận lý học, Triết học về Thiên Chúa
 28. Ông, Phêrô, Nguyễn Anh Thường, PhD, Luận lý học
 29. Bà, Maria, Nguyễn Võ Kiều Trang, giáo dân, Thạc sĩ (MA), Tiếng Anh: Grammar and Writing
 30. Linh mục, Barnabê, Vũ Minh Trí, Dòng Tên, Thạc sĩ (MA), Triết học Trung Hoa, Lịch sử tư tưởng Việt Nam
 31. Linh mục, Augustin, Nguyễn Minh Triệu, Dòng Tên, STD Cand., Đạo đức học
 32. Ông, – , Lý Minh Tuấn, giáo dân, giảng viên, Triết học Ấn độ và Phật Giáo
 33. Linh mục, Micae, Trương Thanh Tùng, Dòng Tên, Thạc sĩ (MA), Tâm lý nhân cách, Sư phạm Linh Thao
 34. Linh mục, Terrence Walsh, Dòng Tên, PhD, Tri thức luận, Triết sử hiện đại
 35. Linh mục, Dominique Tyl, Dòng Tên, PhD, Xã hội học, tạm nghỉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *