Thời Gian Biểu

Thời gian học chính thức[1] là 5 ngày trong một tuần, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Còn Thứ Bảy dành cho việc học riêng, các hoạt động ngoại khóa…

Các tiết học trong ngày được phân bổ như sau:

  • Tiết I:               7:45 – 8:30
  • Tiết II:              8:35 – 9:20
  • Tiết III:            9:35 – 10:20
  • Tiết IV:            10:25 – 11:05
  • Tiết V:             14:00 – 14:45
  • Tiết VI:            14:50 – 15:35
  • Tiết VII:           15:45 – 16:30

[1] Thời gian biểu của các khóa học liên kết (cross-registration) sẽ tùy vào sự sắp xếp của bên tổ chức.

Học Phí

Học phí và các chi phí khác của học viên sẽ được Phòng Học Vụ ấn định.

Học Viện chỉ cấp bảng điểm hoặc chứng chỉ cho các học viên đã thanh toán các chi phí.

Học viên đóng các chi phí tại Phòng Học Vụ vào đầu mỗi học kỳ.