Triết 2

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-102.44 Chuyên đề 1: Đọc Bản Văn Kant (hoặc Hegel)
Seminar 1: On Kant’s Texts (or Hegel’s)
32 4 Bùi Quang Minh Lịch riêng
2tuần / buổi 2 tiết
PF-108.2 Lão-Nho
Introduction to Chinese Philosophy
48 6 Vũ Minh Trí Tháng 11
PF-103.2 Siêu Hình Học
Metaphysics
32 4 Vũ Uyên Thi Tháng 08.2021
PP-106 Tâm Lý Nhân Cách
Theories of Personality in Psychology
40 5 Trương Thanh Tùng 25.10-13.11 và 2.11 -17.11 (15 buổi)

Triết 2 và 3 học chung

PF-105.4 Triết Học Chính Trị
Political Philosophy
32 4 Luis David 11.2021-02.2022 (3 buổi / tuần)
PF-106.4 Triết Học Tôn Giáo
Philosphy of Religion
32 4 Vũ Uyên Thi Tháng 10
PF-102.51 Triết Sử Cận Đại
History of Modern Philosophy
32 4 Trần Khắc Bá Tháng 09
PF-102.52 Triết Sử Hiện Đại
History of Contemporary Philosophy
32 4 Trần Khắc Bá Tháng 09 và 10

Học kỳ 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-105.2 Đạo Đức Học
Philosophical Ethics
48 6 Nguyễn Minh Triệu 01-05.2022
Triết 2 và 3 học chung
PF-103.3 Hữu Thể Học
Ontology
32 4 Đậu Văn Hồng Lịch riêng
PP-107 Phân Tích Xã Hội và Xã Hội Học
Social Analysis and Sociology
48 6 Trương Thanh Tâm Sáng thứ Hai
PF-107 Triết Học Con Người
Philosophy of Human Being
48 6 Phạm Trung Hưng 21.03-09.04.2022
PF-102.3 Triết Sử Trung Đại
History of Mediaeval Philosophy
32 4 Đậu Văn Hồng Lịch riêng