Triết 2

Học kỳ 1

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-104 Tri thức luận

Epistemology

48 6 Terry Walsh Tháng 8.2022, học chung triết 3
PO-105 Triết học về khoa học
Philosophy of Sciences
32 4 Trần Thanh Tân
PF-103.2 Siêu Hình Học
Metaphysics
32 4 Vũ Uyên Thi
PF-102.51 Triết sử cận đại

History of Modern Philosophy

32 4 Trần Khắc Bá Online
PF-105.4 Triết học chính trị

Political Philosophy

32 4 Luis David Online, lịch riêng
PF-106.4 Triết học tôn giáo

Philosophy of Religion

32 4 Vũ Uyên Thi Tháng 10.2022
PF-102.44 Chuyên đề 1: Đọc bản văn Kant (hoặc Hegel)
Seminar 1: On Kant’s Texts (or Hegel’s)
32 4 Bùi Quang Minh Lịch riêng; 2 tuần / buổi, mỗi buổi 2 tiết; bắt đầu cuối tháng 8

Học kỳ 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PF-102.52 Triết sử hiện đại

History of Contemporary Philosophy

48 6
PF-108.2 Lão – Nho

Introduction to Chinese Philosophy

48 6 Vũ Minh Trí Tháng 11.2022
PF-102.3 Triết sử trung đại
History of Medieval Philosophy
32 4 Đậu Văn Hồng Cuối tháng 8.2023
PF-105.2 Đạo đức học

Philosophical Ethics

48 6 Nguyễn Minh Triệu Online/ 01-05.2023
PF-103.3 Hữu thể học
Ontology
32 4 Đậu Văn Hồng Lịch riêng
PF-102.3 Triết học con người
Philosophy of Human Being
48 6 Phạm Trung Hưng 04.2023

Các môn phụ dành riêng cho Triết 2

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PP-105.34 Ngữ học Anh

English Semantics

24 3 Đỗ Mạnh Cương
PP-105.35 Ngữ học Anh

English Syntax

24 3 Đỗ Mạnh Cương
PP-105.36 Phụ đạo Tiếng Anh 1 48 6 Nguyễn Võ Kiều Trang Lịch riêng
PP-105.37 Phụ đạo Tiếng Anh 2 48 6 Nguyễn Xuân Quang Lịch riêng
PP-105.6 Dịch thuật Anh Việt 32 4 Nguyễn Thị Như Ngọc 01-05.2023 (online và offline)