Cam Kết Kiến Tạo Và Bảo Vệ Môi Trường Làm Việc Lành Mạnh

Là một trung tâm huấn luyện và đào tạo của Dòng Tên quốc tế, với thành phần đa số là tu sĩ, Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên Việt Nam cam kết theo đuổi tinh thần, những đường hướng và thực hành của Giáo Hội toàn cầu về việc tích cực kiến tạo một môi trường học tập và giảng dạy lành mạnh, tôn trọng nhân phẩm và theo tinh thần bác ái Tin Mừng, cũng như thận trọng xây dựng những biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và chế tài mọi hình thức lạm dụng, trong ngôn ngữ, hành vi, tâm lý và những khía cạnh khác.

Cam kết này trước hết được hiểu theo nghĩa tích cực. Nó bao gồm:

  • Việc cổ võ các thành viên (BGH, giáo sư, nhân viên, học viên) đảm nhận trách nhiệm từ vai trò của mình trong việc thăng tiến môi trường làm việc thân thiện, an toàn và tương trợ.
  • Việc bảo vệ quyền lợi và phẩm giá của mọi thành viên trong Học Viện
  • Việc tổ chức những hình thức huấn luyện khác nhau giúp mọi thành phần kể trên ý thức và hiểu rõ về những đòi hỏi của việc xây dựng môi trường làm việc và học tập lành mạnh này.
  • Việc chủ động hành động hay cộng tác với mọi cấp có trách nhiệm xử lý khi có các dấu hiệu của sai phạm và lạm dụng.

Cam kết này thứ đến cũng được hiểu theo nghĩa tiêu cực. Nó bao gồm:

  • Việc giữ khoảng cách thích hợp và cần thiết trong các mối tương quan trong cộng đồng Học Viện
  • Việc cảnh giác và phát giác những tình huống, sự kiện hay chứng cứ liên quan đến một vụ sai phạm
  • Việc báo cáo các sai phạm, quấy rối hay lạm dụng dưới các dạng thức ngôn ngữ, hành vi, hay tâm lý với cấp có thẩm quyền.

Viện Trưởng là người chịu trách nhiệm thông thường trong các vụ việc tình nghi, điều tra. Nếu sự việc có liên quan đến một thành viên thuộc Dòng Tên hay có một tầm mức nghiêm trong thì trách nhiệm này sẽ được Viện Trưởng chuyển sang Phó Chưởng Ấn, tức Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Tên đương nhiệm. Trong mọi trường hợp, Học Viện Thánh Giuse sẽ hành xử theo tinh thần của “Bộ Quy Tắc Ứng Xử” của Học Viện Thánh Giuse và cao hơn, theo “Quy Tắc Ứng Xử Tổng Quát Đối Với Những Vụ Sai Phạm Về Tính Dục” của Tỉnh Dòng Tên Việt Nam và những Quy Chế có hiệu lực của Bề Trên Cả Dòng Tên hoặc Tòa Thánh.