CƠ CẤU ĐIỀU HÀNH

Thẩm quyền cá nhân

 • Chưởng Ấn
 • Phó Chưởng Ấn
 • Giám Chức Điều Phối
 • Giám Đốc
 • Trưởng Chương Trình Thần Học
 • Trưởng Chương Trình Triết Học
 • Trưởng Phòng Học Vụ
 • Trưởng Ban Nghiên Cứu và Chất Lượng Học Thuật
 • Thủ Thư
 • Thủ Quỹ

Thẩm quyền tập thể

 • Hội Đồng Học Viện và Đại Diện Học Viên (HĐK&ĐDHV)
 • Ban Giám Hiệu
 • Hội Đồng Giảng Viên
 • Ban Đại Diện Học Viên

HIỆU TRƯỞNG

Fr. Nguyễn Hai Tính, SJ, STD

Giám đốc Trường

BAN GIÁM HIỆU

Fr. Nguyễn Mai Kha, SJ, EHD

Giám Học Khối Thần

Fr. Bùi Quang Minh, S.J., PhD Cand.

Giám Học Khối Triết

Fr. Lê Văn Luận, S.J.

Giám Đốc Thư Viện, Thủ Quỹ


Fr. Trần Thanh Tân, SJ, STD

Trưởng Ban Nghiên Cứu và Chất Lượng Học Thuật

Nguyễn Đình Khánh, SJ, PhD

Phụ Tá Khối Triết

Fr. Trần Hoàn Chỉnh, SJ, MA

Phụ Tá Khối Triết