CƠ CẤU ĐIỀU HÀNH

Thẩm quyền cá nhân

 • Chưởng Ấn
 • Phó Chưởng Ấn
 • Giám Chức Điều Phối
 • Giám Đốc
 • Trưởng Chương Trình Thần Học
 • Trưởng Chương Trình Triết Học
 • Trưởng Phòng Học Vụ
 • Thủ Thư
 • Thủ Quỹ

Thẩm quyền tập thể

 • Hội Đồng Học Viện và Đại Diện Học Viên (HĐK&ĐDHV)
 • Ban Giám Hiệu
 • Hội Đồng Giảng Viên
 • Ban Đại Diện Học Viên
[member col=”3″ department=”administrators” count=”4″ order=”ASC” orderby=”tuannghiasj”]

CÁC GIÁO SƯ CƠ HỮU DÒNG TÊN

THẦN HỌC

[member col=”3″ department=”theology” count=”12″ orderby=”title” link=”no”]

TRIẾT HỌC

[member col=”3″ department=”philosophy” count=”12″ orderby=”title” link=”no”]