BAN GIÁM HIỆU

Thẩm quyền cá nhân

 • Chưởng Ấn
 • Phó Chưởng Ấn
 • Viện Trưởng
 • Giám Học Thần
 • Giám Học Triết
 • Trưởng Phòng Học Vụ
 • Thủ Thư
 • Thủ Quỹ

Thẩm quyền tập thể

 • Hội Đồng Khoa và Đại Diện Học Viên (HĐK&ĐDHV)
 • Ban Giám Hiệu
 • Hội Đồng Khoa (The Faculty Assembly)
 • Ban Đại Diện Học Viên

Fr. Bùi Quang Minh, S.J., PhD Cand.

Giám Học Khối Triết

Fr. Nguyễn Thái Hiệp, S.J., STL

Giám Học Khối Thần

Fr. Vũ Thi Thơ, S.J., MA

Thủ Quỹ, Quyền Giám Đốc Thư Viện

CÁC GIÁO SƯ CƠ HỮU DÒNG TÊN

THẦN HỌC

Nguyễn Thanh Hùng, S.J., STL.

Nguyễn Thanh Hùng, S.J., STL.

Giáo sư

Fr. Trần Thanh Tân, S.J., STD

Giảng Sư

Fr. Trần Sĩ Nghị, S.J., STL

Giảng Sư

Fr. Trần Quốc Anh, S.J., PhD

Fr. Trần Quốc Anh, S.J., PhD

Giảng Sư

Fr. Phạm Văn Tú, S.J., STL

Giảng Sư

Fr. Phạm Văn Hưng, S.J., JCD, PhD

Fr. Phạm Văn Hưng, S.J., JCD, PhD

Giảng Sư

Fr. Phạm Tuấn Nghĩa, S.J., SSL, Dr. theol.

Viện Trưởng

Fr. Phạm Trung Hưng, S.J., STD

Fr. Phạm Trung Hưng, S.J., STD

Giảng Sư

Fr. Nguyễn Thái Hiệp, S.J., STL

Giám Học Khối Thần

Fr. Nguyễn Minh Triệu, S.J., STD Cand.

Giảng Sư

Fr. Nguyễn Mai Kha, S.J., EHD Cand.

Giảng Sư

Fr. Nguyễn Hai Tính, S.J., STD

Giảng Sư

TRIẾT HỌC

Trần Khắc Bá, S.J., PhD Cand.

Nguyễn Đình Khánh, S.J., PhD Cand.

Nguyễn Đình Khánh, S.J., PhD Cand.

Giảng Sư

Fr. Vũ Uyên Thi, S.J., PhL

Fr. Vũ Minh Trí, S.J., MA

Fr. Trương Thanh Tâm, S.J., MS

Fr. Trần Thanh Tân, S.J., STD

Giảng Sư

Fr. Phạm Văn Ái, S.J., STD

Fr. Phạm Văn Ái, S.J., STD

Giảng Sư

Fr. Bùi Quang Minh, S.J., PhD Cand.

Giám Học Khối Triết