Fr. Trần Thanh Tân, SJ, STD

Fr. Trần Thanh Tân, SJ, STD

Trưởng Ban Nghiên Cứu và Chất Lượng Học Thuật

EDUCATION:
-Doctorate in Sacred Theology, Boston College, Massachusetts
- Licentiate in Sacred Theology (Concentration: Systematic Theology), Boston College, Massachusetts
- Baccalaureate in Sacred Theology

DEGREE: STD

COURSES TAUGHT: Fundamental Theology II: Scripture, Tradition, Magisterium; Ecclesiology; Writing Theological Thesis Statements, Triết Học Khoa Học