Professors

Bùi Công Huy, O.P.

Giảng Sư

DEGREE: COURSES TAUGHT: Luận Lý Học

Bùi Quang Minh, S.J.

Giám Học Khối Triết

Begeisterung ist keine Heringsware, die man einpökelt auf einige Jahre.

Cao Gia An, S.J.

Giảng Sư

DEGREE: SSD Cand. COURSES TAUGHT: Prophets

Đậu Quang Luật, O.F.M.

Giảng Sư

DEGREE: STD COURSES TAUGHT: Ad Audiendas Confessiones

Đậu Văn Hồng

Giảng Sư

DEGREE: Ph.D COURSES TAUGHT: Triết Sử Trung Cổ, Siêu Hình Học, Hữu Thể Học, Khải Nghĩa Luận (Hermenerutics)

Đỗ Đình Tư, C.S.S.R.

Giảng Sư

DEGREE: STD COURSES TAUGHT: Liturgy/ Christian Worship

Đỗ Phạm Mạnh Cương

Giảng Sư

DEGREE: MA COURSES TAUGHT: Tiếng Anh: Syntax & Semactics

Đỗ Xuân Vinh

Giảng Sư

DEGREE: STL COURSES TAUGHT: Sacraments: General and of Initiation, Sacraments of Healing: Penance and Anointing, Sacraments of Vocation: Holy Orders and Christian Marriage

Lý Minh Tuấn

Giảng Sư

DEGREE: COURSES TAUGHT: Triết Học Ấn Độ Và Phật Giáo

Mai Diễm Hương

Giảng Sư