Bài viết mới

Chương trình thần học tại Học Viện hướng đến việc cung cấp nền tảng thần học cho học viên, những người đang chuẩn bị mình để dấn thân vào sứ mạng của Dòng Tên tại Việt Nam và vùng Châu Á Thái Bình Dương
Tầm nhìn huấn luyện của chương trình triết học nhắm tới việc đào tạo người phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội và cho con người hôm nay, trong việc truy tầm sự thật và trong việc gìn giữ truyền thống nhân văn Ki-tô giáo.
By virtue of the relationship of affiliation between SJJS and LST, Congregation for Catholic Education, in a decree dated 23 January 2018, likewise has granted LST as an Ecclesiastical Faculty the power to confer the STB degree to students of SJJS