Các Môn Tự Chọn Chung Cho Toàn Khối Triết

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
TP-108.21 Linh Đạo Kitô Giáo
Introduction to Christian Spirituality
32 4 Phạm Trung Hưng 12 – 21.01.2022
PP 105.34 Ngữ Học Anh (Môn phụ Triết 2)
English Syntax and Semantics
48 6 Đỗ Phạm Mạnh Cương Lịch riêng
PP-105.36 Phụ Đạo Tiếng Anh 1 (Môn phụ Triết 2) 48 6 Nguyễn Võ Kiều Trang Lịch riêng
PP-105.37 Phụ Đạo Tiếng Anh 2 (Môn phụ Triết 2) 48 6 Nguyễn Xuân Quang Lịch riêng
PP-110 Sư Phạm Giáo Lý
Catechetical Pedagogy
32 4 Mai Diễm Hương Chiều thứ Ba
PP-105.38 Tiếng Đức
German
32 4 Bùi Quang Minh Chiều thứ Hai
PP-105.38 Tiếng Pháp
French
32 4 Nguyễn Thục Đoan Chiều thứ Hai
PP-105.38 Tiếng Trung
Chinese
32 4 Vũ Minh Trí Chiều thứ Hai