Các Môn Tự Chọn Chung Cho Toàn Khối Triết – HK II – AY 2023-2024

 

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
TP-108.21 Linh đạo Kitô giáo
Introduction to Christian Spirituality
32 4 Phạm Trung Hưng, SJ Chiều: 5-29/4/2024
PP-110 Sư phạm giáo lý
Catechetical Pedagogy
32 4 Mai Diễm Hương, FMA Chiều thứ Ba, 20/2-7/5/2024
PP-105.37 Dịch thuật Anh Việt
Theory and Practice in English-Vietnamese Translation
32 4 Nguyễn Thị Như Ngọc Chiều thứ sáu 23/2-10/5/2024