Các Môn Tự Chọn Chung Cho Toàn Khối Triết

Mã môn học Môn học Số tiết Tín chỉ Giáo sư Ghi chú
PP-105.38 Ngoại ngữ phụ (chọn 1 trong 2)

Tiếng Pháp (French)

Tiếng Trung (Chinese)

32 4 Nguyễn Thục Đoan

Vũ Minh Trí

Chiều thứ Hai