LUẬN VĂN TRIẾT HỌC

Con Người, Xã Hội, Văn Hóa, Tôn Giáo

ID Học Viên Tên Đề Tài Năm
P17034 Ngô Vũ Bá Phong On The Intellectual Love Towards God In Spinoza’s Ethics 2022
P19041 Giuse Bùi Anh Tuấn Trở về “grunt” xét là căn nguyên nền tảng của dòng chảy thần hóa con người theo quan điểm của Meister Eckhart. 2022
P17041 Lê Văn Tuệ Bàn về đạo đức vị Quân vương trong tư tưởng của Machiavelli 2021
P17034 Nguyễn Phi Long Khái Niệm Aura Trong tác phẩm Nghệ thuật trong thời đại sản xuất hàng loạt của Walter Benjamin 2021
P17015 Trần Văn Cương Tư duy nô lệ và tư duy tự do theo quan điểm của Nicolai Alexandrovich Berdyaev 2021
P17014 Phan Văn Cương Tự do và Bình đẳng trong lý thuyết Công bình của John Rawls – và một phản tỉnh về chúng xét từ Thông điệp Fratelli Tutti 2021
P17002 Nguyễn Xuân Danh René Girard Và Nỗ Lực Giải Thích Vấn Đề Bạo Lực 2021
P10003 Đỗ Hùng Dinh Wilhelm Von Humboldt Và Nền Giáo Dục Mới Theo Tinh Thần Khai Sáng Và Tân Nhân Văn 2013
P17012 Hoàng Công Phương Sự Ưu Tư Xét Như Trung Gian Dẫn Con Người Hướng Về Thượng Đế Trong Tác Phẩm “Gravity And Grace” Của Simone Weil 2020
P17020 Nguyễn Minh Tài Chủ Đề Gặp Gỡ Trong Tác Phẩm I And Thou Của Martin Buber 2020
P17005 Vũ Trung Hưng Michel Foucault – Quyền Lực Qua Lăng Kính Khảo Cổ Luận 2020
P18012 Phan Văn Quỳnh Max Scheler và Triết Học Nhân Học trong Man’s Place in Nature: Đi Tìm và Nhận Ra Thứ Bậc của Con Người trong Thiên Nhiên 2020
P14003 Nguyễn Văn Đức Quan Điểm Của Hannah Arendt Về Giáo Dục Trong Tác Phẩm Crisis In Education 2017
P15014 Phạm Quang Khanh Tìm Hiểu Vấn Đề Quyền Lực (Pouvoir) Trong Tư Tưởng Của Michel Foucault 2018
P14008 Đinh Văn Trọng Tư Tưởng Của Friedrich Nietzsche Phá Đổ Hay Xây Dựng Tôn Giáo? 2017
P14012 Nguyễn Anh Huy Vấn Nạn Nghệ Thuật Trong Giảng Trình Cội Nguồn Tác Phẩm Nghệ Thuật Của Martin Heidegger 2017
P14005 Trần Quang Huy Phi-nền-móng (Ungrund) Hay Tột-cội-nền-móng (Urgrund) Trong Khảo Luận Về Tự Do Của Friedrich Wilhelm Joseph Schelling 2017