Thánh lễ nhắc lại Lời Khấn và trao thừa tác vụ Thánh Thể ngoại thường

23.08.2022, Cha Giám Tỉnh Vinhsơn Phạm Văn Mầm, SJ đã chủ sự Thánh Lễ lặp lại Lời Khấn và trao ban Tác vụ Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ Trao Mình Thánh Chúa cho các thầy học viên khối Triết và Thần I của Học viện Dòng Tên. Đồng tế với Cha Giám Tỉnh, Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ và Cha Barnaba Vũ Minh Trí, SJ – Cha linh hướng khối thần học, Cha Đaminh Vũ Duy Cường, SJ – Cha linh hướng khối triết học và có sự tham dự của toàn bộ các thầy trong cộng đoàn Học Viện.

Chia sẻ Tin Mừng Mt 23, 23 -26, Cha Giám Tỉnh Vinhsơn giúp cộng đoàn hiểu rõ “đâu là vấn đề chính yếu, đâu là điều tùy thuộc” theo giá trị của đoạn Tin Mừng. Sau đó, liên hệ đến ơn gọi Dòng Tên, Ngài mời gọi học viên luôn ghi nhớ lý tưởng lớn và hãy sống ước mơ thuở ban đầu khi viết đơn xin gia nhập Dòng – trở thành người bạn đường của Đức Giêsu vác Thánh Giá. Ngài cũng chia sẻ những cách thức Nhà Dòng hướng dẫn để giúp mỗi học viên đạt được lý tưởng ấy qua năm chiều kích: Thiêng Liêng – Tri Thức – Cộng Đoàn – Nhân Bản – Tông Đồ. Cuối cùng, Cha Vinhsơn chia sẻ ơn sám hối và hoán cải của Thánh Inhã và Thánh Phanxicô Xaviê để mời gọi mỗi học viên hãy xin ơn kiên vững và sống triển nở trong ơn gọi Giêsu hữu.

Sau bài giảng là nghi thức trao ban Tác vụ Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ Trao Mình Thánh Chúa cho 45 thầy học viên. Hướng dẫn các thầy lãnh nhận tác vụ, Cha Giám Tỉnh nhấn mạnh: “Do đặc ân của Tòa Thánh, người lãnh nhận được ủy thác một trách nhiệm trọng đại là trao Mình Thánh Chúa cho mình cũng như cho người khác. Khi lãnh nhận vai trò này, mỗi anh em mời gọi nêu gương đời sống Ki-tô hữu và hiến thân phục vụ: Khi ăn Mình và uống Máu Chúa Ki-tô là chúng ta loan truyền sự chết của Người cho đến khi Người lại đến trong vinh quang. Vì thế, mọi việc anh em làm, phải trở nên của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa là Cha, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta. Khi tham dự vào một tấm bánh và một chén, chúng ta trở nên một trong Đức Ki-tô. Vì thế khi trao Mình Thánh Chúa cho người khác, anh em cũng phải hết sức cố gắng thực thi đức ái huynh đệ. Đó là lệnh truyền quan trọng nhất của Chúa và chính Người cũng đã yêu thương. Trước khi ban Mình là của ăn cho các môn đệ, Người đã quì xuống rửa chân cho họ. Người phán với họ: ‘Điều Ta truyền cho các ngươi là hãy yêu thương nhau’”.

Cuối cùng là nghi thức nhắc lại Lời Khấn. Đối với Dòng Tên, Lời Khấn sau hai năm Tập dù là lời khấn đầu nhưng cũng là lời khấn trọn (x. QLBS, số 116). Về mặt pháp lý, tu sỹ Dòng Tên không cần phải “khấn lại” theo định kỳ hàng năm. Việc nhắc lại Lời Khấn là để mỗi người “thêm lòng sốt mến, để nhắc nhớ lại cam kết đã có, và để thêm vững chắc trong ơn gọi” (HP. 346). Việc nhắc lại Lời Khấn sẽ tiếp tục cho đến khi học viên khấn cuối, nghĩa là khi họ tháp nhập trọn vẹn vào thân thể Dòng.

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn cho quý thầy biết trung thành, quảng đại phục vụ Chúa và cộng đoàn qua tác vụ sắp lãnh nhận; cũng xin cho anh em đã nhắc lại Lời Khấn, luôn trung thành và can đảm sống những lời kết hứa.

Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *