Thần Học

Đậu Quang Luật, O.F.M.

Giảng Sư

DEGREE: STD COURSES TAUGHT: Ad Audiendas Confessiones

Võ Diễm Trinh, F.M.A.

Giảng Sư

DEGREE: STL COURSES TAUGHT: Seminar On Biblical Theology

Nguyễn Văn Hiền

Giảng Sư

DEGREE: STD COURSES TAUGHT: Preaching And Presiding At Liturgical Celebrations

Nguyễn Minh Triệu, S.J.

Giảng Sư

DEGREE: STD Cand. COURSES TAUGHT: Social Ethics

Đỗ Đình Tư, C.S.S.R.

Giảng Sư

DEGREE: STD COURSES TAUGHT: Liturgy/ Christian Worship

Trần Quốc Anh, S.J.

Giảng Sư

DEGREE: PhD COURSES TAUGHT: Trinity, Ecclesiology

Phạm Trung Hưng, S.J.

Giảng Sư

DEGREE: STD COURSES TAUGHT: Triết Học Con Người

Vũ Kim Chính, S.J.

Giảng Sư

DEGREE: PhD, STD COURSES TAUGHT: Triết Sử Cận Và Hiện Đại, Phương Pháp Luận Triết Học, Thông Diễn Học (Hermenertics), Triết Học Tôn Giáo, Các Tôn Giáo Á Châu, Tri Thức Luận, Triết Học Thần […]

Đỗ Xuân Vinh

Giảng Sư

DEGREE: STL COURSES TAUGHT: Sacraments: General and of Initiation, Sacraments of Healing: Penance and Anointing, Sacraments of Vocation: Holy Orders and Christian Marriage

Nguyễn Thị Cảnh Tuyết, O.P.

Giảng Sư

DEGREE: STD COURSES TAUGHT: Psalms / Wisdom Literature