Siêu Hình Học và Hữu Thể Học

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 5

DURATION:
60 hours
CREDIT:
4

INSTRUCTORS:

Đậu Văn Hồng
Giảng Sư
Vũ Uyên Thi, S.J.
Giảng Sư

A. Các môn liên quan

Siêu hình học, Hữu thể học,

Lý thuyết về khoa học, Phương pháp luận triết học

B. Nội dung truyền đạt

Siêu hình học là bộ môn nền tảng của triết học lý thuyết. Câu hỏi căn bản của siêu hình học liên quan đến cấu trúc của thực tại: Thực tại là gì. Bộ môn sẽ cung cấp những chủ đề tổng quát của siêu hình học: mối tương quan giữa cái phổ quát và cái riêng biệt, bản chất của các ý thể trừu tượng, của không và thời gian, vấn đề của hữu thể, ý chí tự do, v.v.

C. Kết quả đạt được

Việc phân tích luận lý và khái niệm sẽ giúp học viên có khả năng tư duy trừu tượng và khám phá cách có trật tự và hệ thống về hữu thể, ngang qua các truyền thống và lý thuyết khác nhau.

D. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp