Tiếng Anh và Ngoại Ngữ Phụ

All Philosophy Courses Special Couses Final Papers And Comprehensive Exams For STB Cross 2nd Semester Biblical Languages Hy Lạp Tân Ước Thematical Seminars Các Đòi Hỏi Thực Hành Cá Nhân Elective Courses Triết 2 HK2 Triết 3 HK2 Các Môn Tự Chọn hoặc Phụ Đạo Tiếng Anh và Ngoại Ngữ Phụ Moral And Spiritual Theology STB 1 HK1 STB 2 HK1 STB 3 HK1 STB 4 HK1 STB 1 HK2 STB 2 HK2 STB 3 HK2 STB 4 HK2 Triết 1 HK2 Theology Courses Triết 1 HK1 Các Môn Ngoài Triết Học Các Môn Triết Học Bậc I Sacred Scriptures Triết 3 HK1 Prerequisite Courses Church History – Practical / Pastoral Theology Triết 2 HK1 Systematic Theology Các Môn Triết Học Bậc II Not Available Now
ID Course Name Duration Start Date
PP-105.40 Tiếng Anh: Viết Luận Văn 2 Sáng thứ Năm 10/09/2020
PP-105.21 Tiếng Anh: Các Kỹ Năng Cơ Bản 1 Sáng thứ Sáu 09/09/2020
PP105.40 English For Academic Papers II Not Specified
PP-105.38 Tiếng Pháp, Đức, Trung (chọn 1 trong 3) Chiều thứ Hai
PP-105.39 Tiếng Anh: Viết Luận Văn 1 Sáng thứ Năm 10/09/2020
PP 105.22 Tiếng Anh: Các kỹ năng cơ bản 2 Sáng thứ Sáu 09/09/2020