Tìm Hiểu Thư Phao-lô

Th8
25

Tìm hiểu thư Phao-lô: BẮT CHƯỚC THÁNH PHAO-LÔ – CHÚA NHẬT XXXIII (2Tx 3:7-12)

Ngoài vấn đề về Ngày của Đức Chúa, thánh Phao-lô trình bày thêm một vấn đề khác trong thư thứ 2 Thê-xa-lô-ni-ca: sự vô kỷ luật. Chúng ta không biết lý do là gì, nhưng […]

Xem Chi Tiết
Th8
25

Tìm hiểu thư Phao-lô: KHI NÀO ĐỨC KI-TÔ TRỞ LẠI? – CHÚA NHẬT XXXI (2Tx 1:11-2:2)

Bài đọc tuần này trích từ phần cuối cùng của lời tạ ơn của thánh Phao-lô (1:3-12) và mở ra phần nội dung của lá thư trong đó ngài giải quyết một báo cáo sai […]

Xem Chi Tiết
Th6
17

Tìm hiểu thư Phao-lô: CẦU NGUYỆN CHO NHAU – CHÚA NHẬT XXXII (2Tx 2:16 – 3:5)

Bài đọc này thuộc về một mục có chức năng như một lời tạ ơn thứ hai trong thư Thê-xa-lô-ni-ca (2:13-3:16) trong đó thánh Phao-lô tạ ơn Thiên Chúa đã chọn các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca […]

Xem Chi Tiết
Th6
15

Tìm hiểu thư Phao-lô: BỐI CẢNH VĂN CHƯƠNG TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

Thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca bắt đầu với một lời chào thăm (1:1-2) và tạ ơn (1:3-12). Việc tạ ơn đặc biệt quan trọng để hiểu được lá thư bởi vì cc. 5-10 bàn về Ngày Đức […]

Xem Chi Tiết
Th6
05

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về BỐI CẢNH LỊCH SỬ TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

Nhiều tác giả chất vấn về quyền tác giả của 2 Thê-xa-lô-ni-ca và xếp nó vào (cùng với thư Cô-lô-xê, Ê-phê-xô, và Các Thư Mục Vụ) trong số các thư Phaolô đệ nhị. Một lý […]

Xem Chi Tiết
Th5
16

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về CÁC CHỦ ĐỀ THẦN HỌC TRONG THƯ 2 THÊ-XA-LÔ-NI-CA

      Các Bài đọc được lấy từ thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca được sử dụng cho các tuần cuối cùng của mùa Thường Niên, một giai đoạn mà Giáo Hội phản tỉnh về việc phán […]

Xem Chi Tiết
Th4
28

Tìm hiểu thư Phao-lô: Về THÀNH ĐÔ THIÊN CHÚA TRONG THƯ DO THÁI

Bài đọc trong Chúa Nhật XXII, Thường Niên, Năm C: Dt 12:18-19, 22-24a Bản văn này diễn ra ở phần đầu của lời kêu gọi cuối cùng của thư Do Thái (12:14-13:19). Theo đó, các […]

Xem Chi Tiết
Th4
26

Tìm hiểu thư Phao-lô: NGƯỜI MÔN ĐỆ BIẾT HỌC HỎI

Bài đọc trong Chúa Nhật XXI, Thường Niên, Năm C: Dt 12:5-7, 11-13 Bài đọc này kết thúc lời kêu gọi luân lý ở 10:26-12:13. Sau khi trình bày cho độc giả một đoàn chứng […]

Xem Chi Tiết
Th4
24

Tìm hiểu thư Phaolô: Về ĐỨC TIN CỦA CHÚA GIÊ-SU TRONG THƯ DO THÁI

(Bài đọc trong Chúa Nhật XX, Thường Niên, Năm C: Dt 12:1-4) Chương 11 thư Do Thái đã trình bày hàng loạt những mẫu gương đức tin trong lịch sử Ít-ra-en: mẫu gương của những […]

Xem Chi Tiết
Th4
15

Tìm hiểu thư Phaolô: THƯ DO THÁI – ĐỨC TIN MÀ NHỜ NÓ CHÚNG TA SỐNG (p.2)

(Tiếp phần 1) … Ý nghĩa của phần thứ hai của định nghĩa dễ hiểu hơn. Đức tin cung cấp bằng chứng cho điều chúng ta không thể thấy. Nghĩa là, đức tin cho phép […]

Xem Chi Tiết