Chaire kecharitomene (tiếng Hy Lạp) là lời thiên thần Gabriel dùng để chào Đức Maria trong Lc 1,28. Thánh Giêrônimô đã dịch cụm từ này sang tiếng Latinh thành Ave gratia plena. Tiếng Hy Lạp và Latinh đều mang nghĩa: Kính chào, đầy ân sủng.

Kecharitomene phát xuất từ gốc charis, có nghĩa “ân sủng.” Ân sủng là món quà siêu nhiên Thiên Chúa tặng ban cho con người. Nếu Đức Maria đầy ân sủng, thì đó là do bởi quyền năng và ý muốn của Thiên Chúa. Thiên sứ không ban cho Maria ân sủng, ngài chỉ đơn thuần nói lên thực tế rằng bà đầy ân sủng; đây là tình trạng đã có trước khi bà thụ thai hài nhi Giêsu, Con Thiên Chúa trong cung lòng mình.

“Đầy” mang nghĩa năng lực của một người. Điều đó không có nghĩa Đức Maria là nguồn gốc của ân sủng hay Mẹ có mọi ân sủng trong hoàn vũ. Hiểu một cách đơn giản, chính Mẹ được đổ đầy ân sủng của Thiên Chúa.

Vì tội lỗi của Ađam và Eva, không một con cháu nào của họ có được ân sủng thánh hóa vốn làm cho một người trở thành con Thiên Chúa và có thể bước vào cõi thiên đàng. Ân sủng đã mất do tội lỗi. Vậy nên, làm thế nào Đức Maria lại nhận được ân sủng ấy? Mẹ đã nhận ân sủng từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu Kitô đã cứu chuộc toàn thể nhân loại, kể cả Mẹ của Ngài là Đức Maria. Vì Đức Giêsu là Thiên Chúa nên cũng có thể dành cho Mẹ Ngài những ơn ích và hoa trái từ công trình cứu chuộc của Ngài sau này, để rồi Đức Maria có thể nhận lãnh ân sủng vào thời khắc Mẹ thành thai trong dạ thánh Anna (bà ngoại của Chúa Giêsu).

Tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đơn thuần là việc Thiên Chúa áp dụng nơi Mẹ Maria hay trao ban cho Mẹ những thành quả từ những gì Đức Giêsu Con Mẹ sẽ làm trong tương lai, bằng cách thức Chúa Giêsu gửi trao ngược thời gian từ Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Ngài trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Nói cách khác, những gì Chúa Giêsu sẽ làm trong tương lai của Đức Maria, Ngài đã áp dụng cho Mẹ Ngài vào thời điểm quá khứ của Mẹ.

Mẹ đã được thụ thai mà không mắc tội nguyên tổ, để rồi Mẹ có thể cho Con mình một nhân tính không bị ô nhiễm. Món quà này đến từ Con của Mẹ, người sẽ trở thành Đấng Cứu Độ và Đấng Cứu Chuộc nhân loại.

Mẹ Maria không biết điều này đã xảy ra với Mẹ. Mẹ không phát sáng trong bóng tối, và không một thứ nhãn dán hay nhãn hiệu nào nơi Mẹ nói cho người ta biết Mẹ được đặc ân Vô Nhiêm Nguyên Tội. Chỉ khi thiên thần nói với Mẹ rằng mẹ đầy ân sủng, Mẹ mới nhận ra. Một khi Mẹ thưa xin vâng với thiên thần Gabriel, Thánh Thần đã rợp bóng trên Mẹ, và Mẹ đã thụ thai Đức Kitô trong cung lòng mà không cần sự hỗ trợ của bất cứ người cha nhân loại nào. “Đầy ân sủng” có nghĩa là Mẹ đã được đổ đầy bởi nguồn mạch và tác giả của ân sủng, là chính Thiên Chúa.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 246-247.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *