Tóm tắt : Dựa vào những khảo cứu vừa mang tính phê bình, vừa mang tính kế thừa về thế giới và thân thể của hiện tượng luận truyền thống, Claude Romano đề xướng một quan niệm triệt để về những khái niệm này. Thế giới sống là một thế giới độc lập với mọi biểu kiến của con người, là một thế giới uyên nguyên và có tính bao quát. Thân thể của con người là một tượng thân cũng có tính uyên nguyên và có một sự gắn kết mang tính cấu trúc với thế giới sống bởi vì con người và thế giới cùng thuộc về nhau. Hơn nữa, do thế giới sống cũng là thế giới biến cố, nên tượng thân cũng mang trên nó những đặc điểm của ngã-tính, phiêu-nhân, và biến cố. Từ đó, tượng thân có thể được xem như là một đại biểu cho biến cố và thời gian của biến cố, một đại biểu mang lấy ý nghĩa về trách nhiệm cội nguồn của phiêu-nhân.

Từ khoá : tượng thân, thân thể, thế giới sống, uyên nguyên, tự trị, biến cố, biến cố đệ nhất, thời gian, ngã-tính, trách nhiệm cội nguồn, phiêu-nhân, cuộc phiêu lưu.

 

(Hình ảnh từ internet)

Download (PDF, 993KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *