(Hình ảnh từ internet)

Nhắc đến triết gia Jacques Derrida, những sinh viên triết học có thể liên tưởng đến dự án giải cấu trúc (dé-construction) của ông. Một dự án nỗ lực để tìm thấy những rạn vỡ, những ảo tưởng bên trong cấu trúc siêu hình học và phơi ra ánh sáng những sai lầm của triết học Tây Phương. Qua đó, Derrida thúc đẩy tư duy mở rộng biên thùy đến những gì bên lề, hay sự vắng mặt. Hạt nhân tư tưởng của Derrida khởi đi từ những nghiên cứu đầu tiên của Derrida về Edmund Husserl. Theo đó, nghiên cứu đầu tiên của Derrida trong Vấn đề về nguồn gốc trong triết học Husserl phác họa nguồn gốc sinh nghiệm (genesis) tiên nghiệm thời tính và hữu thể dưới góc nhìn duy tâm siêu nghiệm. Ý hướng tính và phương pháp giảm trừ được Derrida diễn giải với mục đích trở về nguồn cội của kinh nghiệm siêu nghiệm, vốn ẩn giấu trong thế giới tiền khoa học… Hơn nữa, trong tác phẩm Lời nói và hiện tượng, Derrida nỗ lực phân tích cấu trúc hiện tại sống của Husserl qua khải nghĩa bản văn Các nghiên cứu Logic. Qua đó, ông tìm kiếm bồi lắng trong lịch sử hình thành ngôn ngữ vốn hết sức phức tạp… Bài viết này gồm ba chương. Chương 1 cố gắng mô tả cấu trúc hiện tượng luận của Husserl dưới góc nhìn Derrida. Chương 2 trình bày cách thức Derrida giải cấu trúc, chủ yếu trong tác phẩm Lời nói và hiện tượng. Cuối cùng ở Chương 3, người viết bàn về mối tương quan của giải cấu trúc với khải nghĩa của Gadamer, với chính trị và với cái chết.

Download (PDF, 946KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *