Các Bài đọc được lấy từ thư 2 Thê-xa-lô-ni-ca được sử dụng cho các tuần cuối cùng của mùa Thường Niên, một giai đoạn mà Giáo Hội phản tỉnh về việc phán xét, sự trở lại lần thứ hai của Đức Ki-tô, và chức vương đế của người. Bởi vì trong lá thư này, giáo huấn của thánh Phao-lô về sự trở lại của Đức Ki-tô quá xuất chúng, cho nên thật phù hợp khi chúng được lựa chọn cho những tuần cuối cùng của năm phụng vụ. Tuy nhiên, bởi vì giáo huấn ấy cũng là hồi âm của thánh Phao-lô cho một vấn đề cụ thể trong cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca, cho nên các nhà giảng thuyết phải ý thức về bối cảnh lịch sử và cấu trúc văn chương của lá thư này.

(Ảnh St từ Internet)

      Các bài đọc trong 2 Thê-xa-lô-ni-ca thuộc về phần những bài đọc khó giảng nhất bởi vì chúng không cho phép cộng đoàn nghe được tất cả những điều thánh Phao-lô nói. Tuy nhiên, việc chúng được đặt ở cuối năm phụng vụ gợi mở một điều: các nhà giảng thuyết phải phát triển chủ đề thần học về Ngày của Đức Chúa. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, họ phải phản tỉnh trên toàn bộ lá thư mà trong đó thông điệp cánh chung có thể được tóm tắt theo cách sau: Mặc dù chúng ta không biết khi nào Đức Ki-tô sẽ đến, chúng ta xác tín rằng người sẽ trở lại vào giờ của Thiên Chúa và theo cách thức của Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô đến, ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thiết lập một cách vững bền và trọn hảo. Khi chúng ta đợi chờ ngày ấy, chúng ta sống và làm việc một cách âm thầm trong thế giới này.

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong, S.J.
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul
(Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 173, 178.