Đại ý: Bài viết nhằm mục đích tìm hiểu và đưa ra bình luận về quan điểm của Boethius về phạm trù tương quan trong việc giúp biện phân Ba Ngôi Thiên Chúa trong phần V của tác phẩm De Trinitate.

Từ khóa: Boethius, phạm trù tương quan, Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi vị.

Download (PDF, 147KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *