Đại ý: Di cư và nhập cư là vấn đề mang tính toàn cầu. Theo đó, một số nhà tư tưởng cho rằng cần phải hạn chế việc di cư và nhập cư, một số khác thì chống việc hạn chế này. David Miller và Michael Huemer là đại diện cho hai dòng tư tưởng ấy. Theo dòng tư tưởng trên, người viết cho rằng di cư là một quyền cơ bản và không bị hạn chế; nhưng, việc nhập cư là cần phải hạn chế theo một số điều kiện.

Từ khoá:  Hạn chế, di cư, nhập cư, quyền cơ bản, quyền di chuyển, tử tế.

Hình ảnh: Internet

Download (PDF, 303KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *