(Hình ảnh từ internet)

Tóm tắt: Bài viết sẽ trình bày nền tảng hiện sinh tính của tư tưởng đạo đức học Kant qua ba phần: (1) Những chuẩn bị cần thiết để tiến vào nền triết học đạo đức Kant; (2) Trình bày những tư tưởng nền tảng của đạo đức học Kant và (3) Trình bày nền tảng hiện sinh tính của triết học đạo đức Kant. Trong đó, phần một tuy là sự chuẩn bị nhưng rất cần thiết để hiểu được lý do tại sao Kant đặt cơ sở cho siêu hình học về đức lý chứ không phải chỉ đơn thuần dừng lại ở triết học phổ thông hay kinh nghiệm đạo đức phổ quát thường nhật. Phần hai sẽ đi sâu vào tư tưởng nền tảng căn bản của đạo đức Kant tập trung ở các khái niệm về ý chí thiện, nghĩa vụ và đặc biệt là ở các loại mệnh lệnh, trong đó mệnh lệnh nhất quyết đóng vai trò then chốt. Phần ba sẽ trình bày những nét hiện sinh trong việc Kant đặt cơ sở cho siêu hình đức lý như một hướng tiếp cận mới mẻ tuy không ít phần mạo hiểm.

Từ khóa: đạo đức, luân lý, mệnh lệnh, cơ sở, hiện sinh, nghĩa vụ, thiết yếu, lý tính, phẩm giá, tự thân, tự do, tự trị, ý chí thiện.

Download (PDF, 1.08MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *