Đại ý: Đối với Max Scheler, trong tác phẩm On the Eternal in Man, hành vi tôn giáo trở thành đối tượng nghiên cứu, và có thể cung cấp một bản mô tả các phẩm chất và điều kiện thiết yếu của kinh nghiệm tôn giáo, cụ thể hơn là chính sự mặc khải. Chính nơi hành vi tôn giáo, với phương thức mặc khải, với cái “đã cho” (given-ness) mà Scheler sẽ loại bỏ đi những thành kiến triết học hay cản trở của các nhà tư tưởng hiện đại đối với những gì được coi là một kinh nghiệm hoặc những gì là bằng chứng, để trả lại cho con người nơi hành vi tôn giáo một nhiệm vụ đích thực là nhiệm vụ khám phá hay làm thế nào để tìm thấy Chúa.

(hình ảnh từ internet)

Từ khóa: Max Scheler, hành vi tôn giáo, tính ý hướng (intention), thần linh (divine), đã cho.

Download (PDF, 348KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *