Tóm tắt: Từ bối cảnh về việc chứng minh hay bác bỏ sự hiện hữu của Thượng Đế và các vấn nạn liên quan tới việc kiểm chứng cho các mệnh đề liên quan tới đức tin vẫn chưa bao giờ có hồi kết, bài viết muốn trình bày triết thuyết của Immanuel Kant về nhận thức, trong tác phẩm Phế Phán Lý Tính Thuần Túy (PPLTTT) để cho thấy những diễn tả và chứng minh hay bác bỏ những điều như vậy một cách rốt ráo là điều bất khả. Và đồng thời cũng đưa ra những triết thuyết của các nhà triết học sau Kant, nhờ đó gợi mở những hướng nẻo suy tư khác về nhận thức của con người và suy tư về vấn đề tôn giáo.

(Hình ảnh từ internet)

Từ khóa:  trực quan (anschauung); cảm năng (sinnlichkeit); giác tính (verstand), lý tính (vernunft),  tiên nghiệm (a priori); vật tự thân (ding an sich/thing  in themselves); thế giới hiện tượng (phaenomenon); thế giới tự thân (noumena); hữu thể hóa (hypostasieren); cái vô điều kiện (das unbedingte).

 

Download (PDF, 431KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *