Tóm tắt
Mục đích của bài viết là trình bày về con người có khả thể đón nhận mạc khải tử Thiên Chúa, chủ yếu dựa vào hai cuốn sách Hearers of the Word và Foundation of Christian Faith của tác giả Karl Rahner. Bài viết được chia làm hai phần chính, trước hết là bàn về khả thể con người đón nhận mạc khải từ Thiên Chúa qua phân tích của K. Rahner khởi đi từ nhân học siêu hình và đào sâu về yếu tố tinh thần xét như ý chí tự do của con người với mạc khải. Phần thứ hai của bài viết bàn về hai chiều kích của mạc khải là lịch sử tính và siêu việt tính. Đồng thời, bài viết cũng đề cập thêm về trung gian mạc khải trọn vẹn và sau cuối nơi Chúa Giêsu Kitô dưới quan điểm thần học Kitô Giáo của K. Rahner. Phần thứ ba trình bày một vài ghi nhận từ người viết về những diễn giải trên theo quan niệm của K. Rahner.

Từ khóa
K. Rahner, mạc khải, ý chí tự do, tinh thần, Vorgriff, nhân học siêu hình, lịch sử tính, và siêu việt tính…


Hình ảnh minh họa: Internet, https://pastorlesterbentley.files.wordpress.com/2015/06/john-at-the-throne.png

Download (PDF, 414KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *