Học viên: Matthew Huỳnh Minh Thiện, S.J.

Bộ môn: Ngôn Sứ

Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse-Maria Cao Gia An, S.J.

Abstract:

Thời hưng thịnh của Ít-ra-en, vua Ít-ra-en là Gia-róp-am (786-746 tCN) cho xây đền thờ Bết-ên để cạnh tranh với đền thờ Giê-ru-sa-lem vào lúc đất nước bị phân đôi. Tại Bết-ên, nền phụng tự quá nệ vào hình thức, dị thường và đậm tính thờ ngẫu tượng, chứ không cho thấy đức tin và nền phụng tự chân thật. Trong bối cảnh đó, ngôn sứ A-mốt được Đức Chúa sai đến để tuyên sấm chống lại những sai lầm này. Ngài tuyên sấm nhằm nhắc nhở, cảnh báo dân hãy chú trọng đến ý nghĩa chân thực của nền phụng tự đích thực, nhờ đó có thể sống hoa trái của đức tin chân thật là thực thi thánh ý của Đức Chúa, quan tâm đến người nghèo và xóa bỏ các bất công xã hội.

Bài viết “Chống lại kiểu phụng tự hình thức– Phân tích đoạn Am 5,21-27” tập trung vào việc phân tích bản văn, và cố gắng làm rõ ý nghĩa bản văn trong việc A-mốt phê phán lối phụng tự mang tính hình thức trong khía cạnh tương quan con người – Thiên Chúa.

Ước mong bài viết này góp phần vào đời sống người Kitô hữu hôm nay, cách riêng tại Việt Nam. Vì như thời ngôn sứ A-mốt, các Ki-tô hữu ngày nay cũng đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự: tin vào ngẫu tượng, thực hành tôn giáo nặng tính nghi lễ, nặng tính hình thức và phô trương bên ngoài, cùng với lối sống thiếu vắng lòng nhân và công lý. Điều cần thiết là mỗi Kitô hữu ý thức hơn rằng Thiên Chúa mong chờ con người thật lòng yêu mến và thực thi giới luật của Ngài, chứ không hành động theo ý riêng. Ngài mời gọi mỗi Ki-tô hữu tế lễ chính bản thân mình, với con tim chân thành, thương xót, khiêm tốn và vâng phục. Điều này quan trọng hơn mọi của lễ, mọi hình thức và nghi lễ phô trương ồn ào bên ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *