HỌC VIỆN THÁNH GIUSE – DÒNG TÊN VIỆT NAM

Học viên: Philipphê Trương Hoàng Trung Nguyên

Bộ môn: Triết học Trung cổ

Giáo sư hướng dẫn: Cha Phaolô Đậu Văn Hồng

Tóm tắt:

Bài viết cố gắng trình bày tư tưởng của Avicenna qua thí dụ “người bay” nhằm chứng minh sự tách biệt của linh hồn với thân xác. Điểm mấu chốt của thí dụ này nằm ở chỗ Avicenna cố gắng chứng minh “sự kết nối với thân xác” không phải là tất yếu, tức thân xác không phải mang tính tất yếu đối với linh hồn qua kiểm tra về mặt khái niệm (the conceptual test). Thêm vào đó, thí nghiệm này như nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã có sẵn sự khái niệm hóa về linh hồn và điều đó cũng đủ cho chúng ta thâm nhập vào những điều kiện hiện hữu của linh hồn. Vì thế sự nối kết với thân xác không phải là điều kiện hiện hữu. Chính mỗi người thực sự là là một bản thể phi vật chất hoặc một vật mà ông gọi là linh hồn.

Từ khóa: Người bay, linh hồn, thân xác, kiểm tra về mặt khái niệm, tách biệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *