Thái Độ Phê Phán Trong Sách Amos
Một Chiều Kích Cần Thiết Trong Ơn Gọi Ngôn Sứ

Phaolô Đỗ Anh Tuấn, C.P.
Email:
[email protected]

Thần Sinh I,  Tháng 3 năm 2021

Abstract

Khi đọc sách Amos, ta dễ dàng nhận ra một nét nổi bật trong nội dung của quyển sách, đó là những lời chỉ trích và phê phán. Dường như, Amos đã có một thái độ rất bất mãn với con người và xã hội thời bấy giờ. Điều này gợi lên cho người đọc những câu hỏi: Điều gì đã khiến ngôn sứ có thái độ bất mãn như thế? Thái độ đối nghịch này có ý nghĩa gì? Tại sao chúng ta tin rằng những lời chứa đầy thái độ bất mãn kia mang tính ngôn sứ? Phải chăng thái độ phê phán là một trong những chiều kích phải có của ơn gọi ngôn sứ?

Bài viết này sẽ đào sâu và trình bày thái độ phê phán chính là một chiều kích phải có của ơn gọi ngôn sứ. Chiều kích ấy rất cần thiết cho xã hội hôm nay. Theo đó, chủ đề này sẽ được triển khai thành 3 phần: (1) lối suy nghĩ của con người thời nay về thái độ phê phán; (2) tái khám phá thái độ phê phán của ngôn sứ qua chân dung Amos; (3) nét tương phản giữa thái độ phê phán của ngôn sứ với những lối suy nghĩ bàng quan, dửng dưng của Ki-tô hữu hiện đại. Phần cuối là những gợi hứng giúp người đọc phản tỉnh, tìm ra các lối suy nghĩ khác biệt, đa dạng và phong phú. Qua đó, ta có thể mở ra các chân trời mới để suy tư và hành động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *