Abstract:

Sách Công vụ tông đồ ghi nhận lại hành trình trở thành những chứng nhân cho Tin mừng của các tông đồ theo như lệnh truyền của Đức Giê-su: Anh em phải là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất (Cv 1: 8). Trong hành trình truyền giáo, các tông đồ đã phải đối diện với những vấn nạn thực tế vốn gây ra những khó khăn và thử thách, có khi đưa đến những chọn lựa khác biệt. Đoạn Cv 13, 44-52 cách nào đó là biến cố làm nổi bật lên những khó khăn mà các tông đồ đã gặp phải, nhưng đồng thời cũng mở ra một chân trời mới cho bước đường loan báo Tin mừng. Loan báo Tin mừng không còn giới hạn cho dân Do thái, nhưng hướng về dân ngoại như trong lệnh truyền của Đức Giê-su. Cũng từ đây, khái niệm “Dân thánh” và “Dân ngoại” không còn là chuyện sắc tộc, màu da, ranh giới địa lý, nhưng là chuyện tin và tuyên xưng đức tin của mình vào Đức Giê-su Ki-tô.

Download (PDF, 402KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *