Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J.

Bộ môn: Triết học cận đại

Giáo sư hướng dẫn: Lm. Trần Khắc Bá, S.J., STD.Cand

Tóm tắt: Qua tác phẩm Emile or on Education của Jean-Jacques Rousseau, bài viết muốn trình bày quan điểm của Rousseau về việc giáo dục trẻ em. Khởi đầu với việc tìm hiểu tình trạng bản chất (state of nature) của con người và lý do khiến con người bị tha hóa. Từ đó, đi vào quan điểm, mục đích và phương pháp giáo dục của ông để giúp con người thoát khỏi tình trạng tha hóa ấy. Đặc biệt, ông đề ra ba nguồn khiến con người tiếp nhận giáo dục, đó là những người xung quanh, thiên nhiên và các sự vật. Cuối cùng ảnh hưởng tư tưởng của ông đến việc giáo dục hôm nay.

Từ chính: giáo dục, tự nhiên, con người, khuynh hướng, xã hội, đạo đức, tự do, trách nhiệm, người hướng dẫn và độc đáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *