“Thần hóa” (theosis) là quá trình con người trở nên giống hoặc hợp nhất với Thiên Chúa. Con người có thể được “thần hóa” nhờ các bí tích, đặc biệt là bí tích Rửa Tội và bí tích Thánh Thể. Khởi đi từ phép Rửa, con người được tham dự vào sự sống thần thiêng của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là ân huệ khởi đầu nhưng cũng là ân huệ quan trọng nhất. Nhờ bí tích Rửa Tội, ta được tái sinh làm con người mới nhờ kết hợp với Đức Kitô khổ nạn và phục sinh. Hơn nữa, trong hành trình cuộc đời, chúng ta được nuôi dưỡng sự sống thần linh nhờ bí tích Thánh Thể. Hay nói cách khác, con người được biến đổi từng ngày, được “thần hóa” nhờ kết hợp với chính Thiên Chúa là Đấng Thánh.

Từ khóa

Thần hóa, theosis, sự sống thần linh, bí tích Rửa Tội, bí tích Thánh Thể.

Download (PDF, 404KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *