300 Câu Hỏi Thường Gặp

(từ Internet)

Câu hỏi 76. Vì sao phải thêm sức?

Dù không tuyệt đối cần thiết cho ơn cứu độ, nhưng mọi người Công Giáo đều được khuyến khích lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trước hết, bởi vì bí tích này thuộc về các các bí tích khai tâm: Rửa Tội, Thánh Thể và Thêm Sức. Thứ đến, bí […]

Read More

Câu hỏi 75. Ai có năng quyền ban bí tích Thêm Sức?

Câu hỏi 75. Ai có năng quyền ban bí tích Thêm Sức?

Thừa tác viên thông thường của bí tích Thêm Sức là Đức Giám Mục. Đức Giám Mục, đấng bản quyền địa phương, luôn luôn và mọi nơi trong giáo phận của ngài là thầy dạy, người ban bí tích và là mục tử. Linh mục được thụ phong là đại […]

Read More

Câu hỏi 72. Ai có thể là cha hay mẹ đỡ đầu?

Câu hỏi 72. Ai có thể là cha hay mẹ đỡ đầu?

Bộ Giáo Luật mới (1983) chỉ rõ những phẩm chất của cha hay mẹ đỡ đầu. Trước hết, họ không thể là cha mẹ của đứa trẻ vì cha mẹ đã có một mối liên hệ đặc biệt và độc nhất với chính con của mình. Thứ đến, người đỡ […]

Read More

Câu hỏi 71. Cha mẹ hay người đỡ đầu làm gì?

Câu hỏi 71. Cha mẹ hay người đỡ đầu làm gì?

Thường thì người ta nghĩ rằng cha mẹ đỡ đầu (godparent) chỉ như một chi tiết thêm vào trong nghi thức rửa tội. Nhưng Giáo Luật trao trách nhiệm nhiều hơn cho những “người làm chứng” này. ‘Cha mẹ đỡ đầu’ (godparent) và ‘người đỡ đầu’ (sponsor) là những thuật […]

Read More