Đại ý: Bài viết đề nghị một cách thức truyền giáo trong Giáo hội hôm nay. Cách thức này có tên là “đối thoại ngôn sứ.” Theo tác giả, cách thức này bao gồm hai chiều kích đối thoại ngôn sứ, như Đức Kitô đã thực hiện trong sự tôn trọng của đối thoại và tinh thần ngôn sứ của sự can đảm để lên tiếng trong mọi nơi và mọi thời điểm. Trình bày chi tiết cách thức này, tác giả sẽ khai triển bài viết theo với ba phần: (1) đối thoạingôn sứ xét như hai yếu tố của sứ mạng truyền giáo; (2) truyền giáo như “đối thoại ngôn sứ” cần được hiểu như thế nào; (3) Giáo Hội truyền giáo như “đối thoại ngôn sứ” trong thời điểm hiện tại.

Từ khóa: Đối thoại, ngôn sứ, thích nghi, trung thành, truyền giáo

Hình ảnh: Internet

Download (PDF, 361KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *