Tiếng Việt Thực Hành

Học kỳ 2

DURATION:
Chiều thứ Tư
ID:
PP-104.3
CREDIT:
6

INSTRUCTORS:

Address

Practices on modern Vietnamese   View map

A. Nội dung truyền đạt

Bộ môn trước hết ôn tập lại căn bản ngữ pháp tiếng Việt, giúp học viên có một tri thức được hệ thống hoá về ngôn ngữ này. Sau đó, các phần thực hành giúp học viên nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt và nhất là trong việc viết bài luận và ngôn ngữ học thuật triết và khoa học xã hội.

B. Kết quả đạt được

Học viên nắm được những vấn đề căn bản của ngữ pháp tiếng Việt, nguồn gốc của chúng, những lỗi thường gặp trong sử dụng tiếng Việt và cải thiện cách sử dụng ngôn ngữ của mình.

C. Hình thức lượng giá

Bài kiểm tra