Dẫn Nhập Văn Hoá Tây Phương

ID:
PP-103.3
CREDIT:
4

INSTRUCTORS:

Fr. Bùi Quang Minh, S.J., PhD Cand.
Giám Học Khối Triết
Fr. Nguyễn Mai Kha, SJ, EHD
Giám Học Khối Thần

Address

Introduction to Christian Arts and Western Culture   View map

A. Nội dung truyền đạt

Môn học này mong muốn cung cấp một lượng kiến thức sơ đẳng và khái quát về những yếu tố và thành tựu làm nên nền văn minh Phương Tây. Ngoài yếu tố lịch sử là nền tảng, các học viên sẽ làm quen với những yếu tố cơ bản và những phong trào khác nhau trong các ngành nghệ thuật Tây Phương. Kiến trúc, hội họa, điêu khắc, sân khấu và âm nhạc, với một vài tiêu điểm cụ thể, sẽ là những lãnh vực sẽ được nghiên cứu, dù chỉ ở mức độ giới thiệu.

B. Kết quả đạt được

Mục đích của môn học này là giúp học viên làm quen với môi trường hình thành nên „tinh thần tây phương“, qua những tác giả, tác phẩm hay những công trình nổi bật, giúp xây dựng sự hiểu biết căn bản về Tây Phương hầu giúp ích cho việc học triết về sau.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết