Các Thư Phaolô I: Galát – Rôma (Pauline Letters I: Galatians – Romans)

STB 4

DURATION:
Not Available Now
ID:
TBN 104.2
CREDIT:
4

Các Thư Phaolô I: Galát – Rôma (Pauline Letters I: Galatians – Romans, 4 ECTS)

Phaolô thành Tarso tự nhận mình là người phục vụ Tin Mừng Chúa Kitô, là vị tông đồ của Chúa dành cho Dân Ngoại. Cuộc đời và sứ mạng của ngài là một chứng tá sống động làm toả rạng Tin Mừng Chúa Kitô. Việc tìm hiểu đời sống chứng tá và đào sâu các thư của ngài sẽ giúp người tín hữu thêm lòng xác tín Tin Mừng Chúa Kitô và tiến bước vững vàng trong niềm tin Kitô giáo.

Nội dung khoá học này gồm 3 phần. Trước tiên là phần phác hoạ chân dung của vị tông đồ Dân Ngoại: một con người ba nền văn hoá, một nhà thần bí, một thần học gia uyên thâm và là nhà truyền giáo vĩ đại. Kế đến là phần dẫn nhập tổng quát các thư Phaolô gồm: nơi biên soạn và hoàn cảnh sáng tác của mỗi thư, về vấn đề tác giả, độc giả (người nhận) và đạo lý, về bố cục và tính thống nhất của mỗi thư. Thêm vào đó là các phân tích và chú giải đại biểu những đoạn thư được chọn lọc từ các thư Galát và Rôma. Cuối cùng là phần chuyên khảo các chủ đề trọng tâm trong các thư Phaolô: về Thiên Chúa và công cuộc cứu độ, về Tin Mừng Chúa Kitô, về Thần Khí, về đức tin nơi Đức Giêsu Kitô, về ơn công chính hoá nhờ đức tin, về Giáo Hội và cánh chung.

Mục đích: (1) cung ứng cho học viên khoá học đậm tính phê bình về các thư Phaolô dưới ánh sáng của các chú giải công giáo đương thời; (2) giúp học viên nắm bắt được các chủ đề trọng tâm của “Tin Mừng Phaolô”; (3) nêu cao tầm quan trọng của thư Phaolô đối với nền thần học đương thời và đối với đời sống mục vụ của giáo hội hôm nay.

Phương pháp: (1) Giáo sư giảng trực tiếp trên lớp, và ấn định những chủ đề mà các học viên phải chuẩn bị để cùng thảo luận; (2) Mỗi chủ đề sẽ do một nhóm học viên phụ trách và trình bày trước lớp. Sau đó, tất cả học viên tích cực thảo luận và đóng góp vào chủ đề; (3) Mỗi học viên phải gặp riêng giáo sư chí ít là một lần.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp (30%); Trình bày nhóm và cá nhân (20%); Bài viết nghiên cứu (50%).

Tài liệu tham khảo: BRODEUR, N. SCOTT. Il cuore di Paolo è il cuore di Cristo. Theologia 2. Roma, 2010; Id. Il cuore di Cristo è il cuore di Paolo. Theologia 11. Roma, 2013; GORMAN, M.J. Apostle of the Crucified Lord: A Theological Introduction to Paul and His Letters. Grand Rapids, Eerdmans 2004, 20172; ALETTI, J.-N. New Approaches for Interpreting the Letters of Saint Paul: Collected Essay Rhetoric, Sosteriology, Christology and Ecclesioloy. Rome 2012; The Oxford Handbook of Pauline Studies. Edited by Matthew V. Novenson and R. Barry Matlock. Oxford University Press, 2018.