Dẫn Nhập Lịch Sử Thần Học (Introduction to History of Theology, pre-theology) (môn dự bị thần học (Pre-Theology), cần bổ túc cho các học viên để họ tích luỹ sao cho đủ khoảng 20-24 ECTS thuộc chương trình dự bị thần học)

STB 1

ID:
*TP 1036
CREDIT:
4

Dẫn Nhập Lịch Sử Thần Học (Introduction to History of Theology, pre-theology, 4 ECTS)

Môn “Dẫn Nhập Lịch Sử Thần Học” nhằm mục đích giúp sinh viên có một cái nhìn khái quát về những giai đoạn quan trọng trong lịch sử thần học Kitô giáo. Cụ thể, khoá học trình bày cho sinh viên về dẫn nhập Kitô học căn bản, vốn là những suy tư có hệ thống về niềm tin vào con người, sứ vụ, và giáo huấn của Đức Giêsu Kitô đã được viết lại trong các Tin Mừng và trong các công đồng đại kết. Khoá học cũng sẽ giới thiệu cho sinh viên những suy tư của một số nhà thần học tiêu biểu và những chủ đề nổi bật trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử Giáo Hội từ thời Giáo Phụ đến nay.

Phương pháp: (1) Giáo sư giảng trực tiếp trên lớp, và ấn định những chủ đề mà các học viên phải chuẩn bị để cùng thảo luận; (2) Mỗi buổi học gồm: đầu tiên là giáo sư trình bày ngắn gọn cái nhìn khái quát, tiếp đến là phần gợi ý thảo luận. (3) Học viên phải đọc hiểu các bản văn được giao và tham gia thảo luận tích cực; (4) Làm việc nhóm (nếu có): các học viên được chia thành nhóm nhỏ, phụ trách chuẩn bị một đề tài được giao và trình bày nó cho cả lớp. Tất cả học viên khác tích cực thảo luận nhóm và đóng góp vào chủ đề.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp (30%); Thi vấn đáp cuối môn (70%).

Tài liệu tham khảo: MCGRATH, ALISTER. Historical Theology: An Introduction to History of Christian Thought. Malden – MA: Wiley-Blackwell Ltd, 2013; MCGRATH, ALISTER. Christian Theology: An Introduction. Malden – MA: Blackwell Publishers Ltd, 2011; ALLISON, GREGG R. Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine. Grand Rapids: Zondervan 2011; SESBOÜÉ, BERNARD và JOSEPH WOLINSKÝ. Lịch Sử Tín Điều: Thiên Chúa Cứu Độ. Dịch bởi Lê Văn Chính. Hà Nội: Đại Chủng Viện Giuse (lưu hành nội bộ), 2006.