Nhạc Học

Học kỳ 1

DURATION:
Chiều thứ Năm
ID:
PP-109
CREDIT:
4

INSTRUCTORS:

Address

Short Introduction to Musicology   View map

A. Nội dung truyền đạt

Bộ môn không chỉ giới thiệu khái quát những vấn đề căn bản của âm nhạc: lý thuyết, thanh nhạc, lịch sử âm nhạc Tây Phương, các hình thái, nhạc khí, phân tích, tâm lý hay sư phạm, mà còn mong chỉ ra giá trị tư duy trừu tượng của âm nhạc, giúp học viên quen dần khi bước vào triết học.

B. Kết quả đạt được

Học viên có được những kiến thức căn bản cho các vấn đề kể trên, khả năng cảm thụ và say mê âm nhạc được nâng cao.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết