Dẫn Nhập Triết Học

Học kỳ 1

DURATION:
Chiều thứ Tư
ID:
PF-101
CREDIT:
4

INSTRUCTORS:

Fr. Bùi Quang Minh, S.J., PhD Cand.
Giám Học Khối Triết

Address

Introduction to Philosophy   View map

A. Nội dung truyền đạt

Tổng quan triết học theo ba chiều kích: lịch sử, hệ thống và thực hành. Cách nói „yêu mến sự khôn ngoan“ được khai triển trong mức độ dẫn nhập nhưng ít nhiều xây dựng một bản đồ tổng thể ngôi nhà triết học, đồng thời mở ra những thái độ triết học dành cho học viên.

B. Kết quả đạt được

Học viên nắm được cách hệ thống các chủ đề triết học trên bề mặt, các phong trào tư tưởng, triết gia cũng như đi vào kinh nghiệm tiếp xúc đầu tiên với văn chương triết học.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, vấn đáp, bài viết