Văn Hóa Và Tín Ngưỡng Việt Nam

Học kỳ 1

DURATION:
Sáng thứ Ba
ID:
PP-103.2
CREDIT:
6

INSTRUCTORS:

Nguyễn Hạnh
Giảng Sư

Address

Culture and Religious Landscape in Vietnam   View map

A. Nội dung truyền đạt

Bộ môn cung cấp tri thức từ nhiều lĩnh vực của văn hoá Đông Phương, đặc biệt là Việt Nam, từ quá khứ đến hiện tại, bao gồm ngôn ngữ, văn học, mối tương quan lịch sử giữa Việt Nam và Trung Hoa và nhất là những hình thái tín ngưỡng và tôn giáo trên Đất Việt.

B. Kết quả đạt được

Học viên có được tri thức về cơ sở văn hoá và lịch sử tín ngưỡng tại Việt Nam, ý thức và trân trọng bản sắc dân tộc của mình.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết